• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   
• ၁၃ ၾကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားဖုိရမ္ က်င္းပ
• ထုိင္း နုိင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသစ္မူၾကမ္းကုိ အတည္ျပဳ
• 

ရီအို အုိလံပစ္ အားကစားပဲြေတာ္ ဖြင္႔လွစ္မည္

• အိမ္နီးခ်င္းေကာင္း ဆက္ဆံမွုသည္ ေတာင္ကုိးရီးယား လုံျခံဳမွု၏ အာမခံခ်က္ပင္ျဖစ္
• သာဒ္ စနစ္သည္ နုိင္ငံတကာ မဟာဗ်ဴဟာ ညီမွ်မွုကုိ ဖ်က္ဆီးမည္ဟု ရုရွား ပညာရွင္ ဆုိ
• ျမန္မာအစုိးရသစ္ စီးပြါးေရး မူဝါဒသစ္ ၁၂ ရပ္ ထုတ္ျပန္
• ေတာင္ကုိးရီးယားျပည္သူမ်ား သာဒ္ စနစ္ ကန္႔ကြက္ၾကသည္
• တရုတ္နုိင္ငံသည္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ ဖြံ႔ျဖိဳးမွု မဟာဗ်ဴဟာ ထုတ္ျပန္
• တရုတ္နုိင္ငံသည္ ကမၻာ႔စီးပြါးေရး၏ အေရးၾကီး တြန္းအား ျဖစ္သည္
• အေရွ႔အာရွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု နုိင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီးမ်ား အစည္းအေဝး ရုပ္သိမ္း
• တရုတ္-အာဆီယံ အစည္းအေဝးသည္ ေတာင္ပင္လယ္ ျပႆနာ လမ္းမွန္သုိ႔ ျပန္ေရာက္ေစသည္ဟု ဝမ္ယိ ဆုိ
• ဝမ္ယိနွင္႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတြ႔ဆုံ
• 

ေတာင္ပင္လယ္ အႏုညာတ စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အေျခခံေသာ ခံယူခ်က္ႏွင္႔ ေဆာင္ရြက္မႈ မွန္သမွ် တရုတ္ လက္ခံမည္ မဟုတ္

• 

ေတာင္ပင္လယ္ ျပႆနာေၾကာင္႔ တရုတ္-အာဆီယံ ဆက္ဆံမႈ မထိခိုက္ေစသင္႔ဟု အာဆီယံ ပညာရွင္မ်ားဆို

• 

၁၃ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-အာဆီယံ ကုန္စည္ျပပဲြ ျပင္ဆင္ေရး အေၾကာင္း တရုတ္ ကုန္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန မိတ္ဆက္

• ေတာင္ပင္လယ္နွင္႔ ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးနွင္႔ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး တတ္သိပညာရွင္မ်ား နွီးေနွာဖလွယ္ပဲြ က်င္းပ
• ေတာင္ပင္လယ္နွင္႔ ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးနွင္႔ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး နွီးေနွာဖလွယ္ပဲြ က်င္းပ
• ေတာင္ပင္လယ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္း ယန္က်ယ္ခ်ီ ေျပာၾကား
• တရုတ္-ဖိလစ္ပုိင္ ေတာင္ပင္လယ္ျပႆနာကုိ ေစ႔စပ္ေဆြးေနြးေသာ နည္းလမ္းျဖင္႔ ေျဖရွင္းရန္ တရုတ္ စဲြကုိင္
• တရုတ္နွင္႔ ဖိလစ္ပုိင္တုိ႔၏ ေတာင္ပင္လယ္၌ အျငင္းပြါးမွုကုိ ေစ႔စပ္ေဆြးေနြးေသာ နည္းလမ္းျဖင္႔ ေျဖရွင္းရန္ တရုတ္ စဲြကုိင္ျခင္း စကၠဴျဖဴစာတမ္းကုိ တရုတ္ ထုတ္ျပန္
prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
SearchYYMMDD  
   Webradio