• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   
• တရုတ္-ဖိလစ္ပုိင္ ေတာင္ပင္လယ္ျပႆနာကုိ ေစ႔စပ္ေဆြးေနြးေသာ နည္းလမ္းျဖင္႔ ေျဖရွင္းရန္ တရုတ္ စဲြကုိင္
• တရုတ္နွင္႔ ဖိလစ္ပုိင္တုိ႔၏ ေတာင္ပင္လယ္၌ အျငင္းပြါးမွုကုိ ေစ႔စပ္ေဆြးေနြးေသာ နည္းလမ္းျဖင္႔ ေျဖရွင္းရန္ တရုတ္ စဲြကုိင္ျခင္း စကၠဴျဖဴစာတမ္းကုိ တရုတ္ ထုတ္ျပန္
• ေတာင္ပင္လယ္ဆုိင္ရာ အနုညာတစီရင္မွုသည္ အက်ိဳးမရွိဟု အေမရိကန္ အရာရွိ ဆုိ
• ဂ်ီ-၂၀ ကုန္သြယ္ေရးဝန္ၾကီးမ်ား ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္
• 

ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရးသည္ ေတာင္ပင္လယ္ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းရန္ အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းျဖစ္ဟု ႏိုင္ငံတတကာ တရားရံုး တရားသူႀကီးေဟာင္းဆို

• တရုတ္-အေမရိကန္ တတ္သိပညာရွင္မ်ား ေတာင္ပင္လယ္အေၾကာင္း ေဆြးေနြး
• တရုတ္ စီးပြါးေရး မွန္မွန္ တုိးတက္နုိင္မည္
• တရုတ္-ဖိလစ္ပုိင္ ဆက္ဆံမွု ျပန္လည္ပုံမွန္ တုိးတက္ရန္ ေမွ်ာ္လင္႔
• ဖိလစ္ပုိင္သမၼတသစ္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆုိ
• ေတာင္ပင္လယ္ဆုိင္ရာ တရုတ္ျပည္၏ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္မွာ တရားနည္းလမ္းက်သည္ဟု နုိင္ငံျခား ပညာရွင္မ်ား ယူဆ
• ခုံသမာဓိရုံးသည္ အဆုိျပဳလႊာကုိ လ်စ္လ်ဴရွဳဟု ေဟာင္ေကာင္ တရားဥပေဒ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ဆုိ
• ေတာင္ပင္လယ္ အျငင္းပြါးမွု၏ မူရင္းမွာ နယ္ေျမနွင္႔ ပင္လယ္ နယ္နိမိတ္ မ်ဥ္းေၾကာင္း သတ္မွတ္ေရး အျငင္းပြါးမွု ျဖစ္သည္
• ေတာင္ပင္လယ္ အျငင္းပြါးမွုကုိ တုိင္ပင္ေဆြးေနြးေသာနည္းလမ္းျဖင္႔ ေျဖရွင္းသင္႔ဟု ပညာရွင္မ်ား ယူဆ
• 

တရုတ္ႏွင္႔ အာဆီယံ ဆင္းရဲမႈ ေလွ်ာ႔ေပါ႔ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ သိသာထင္ရွားေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိဟု အာဆီယံ ႏိုင္ငံမွ အရာရွိမ်ားဆို

• ခုံသမာဓိရုံး၏ ေတာင္ပင္လယ္ဆုိင္ရာ အနုညာတစီရင္မွု စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင္႔ အေပၚ ျဗိတိန္ ပညာရွင္မ်ား မယုံသကၤာမွု တင္ျပ
• တရုတ္ျပည္လုပ္ စူပါကြန္ျပဴတာ တြက္ခ်က္ျမန္နွုန္း ကမၻာ႔ ပထမ တက္လာ
• 

ခုံသမာဓိရုံး၏ အခြင္႔အာဏာအလဲြသုံးစားမွု အေပၚ နုိင္ငံျခား ပညာရွင္မ်ား စုိးရိမ္

• နုိင္ငံတကာ ခုံသမာဓိရုံးသည္ ေတာင္ပင္လယ္ အျငင္းပြါးမွုအေပၚ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင္႔ မရွိဟု တရုတ္ ပညာရွင္ ဆုိ
• 

ေပတိုၿဂိဳဟ္တု လမ္းေၾကာင္းျပစနစ္ တရုတ္ တြန္းအားေပး

• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ အလယ္အေရွ႔ဥေရာပနွင္႔ ဥဇဘက္ကစၥတန္သုိ႔ ခရီးလွည္႔လည္မည္
prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SearchYYMMDD  
   Webradio