• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   
• ကေမၻာဒီးယားတြင္ တရုတ္ဘာသာစကား သင္ျပေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ေမြးထုတ္
• ၂၀၁၇ ခုနွစ္ တရုတ္ျပည္ တစ္ျပည္လုံး ေလထုနွင္႔ ေရ ပတ္ဝန္းက်င္ တစ္ဆင္႔တုိး ေကာင္းမြန္လာ
• တရားမွ်တစြာ ဥပေဒ က်င္႔သုံးၿပီး ျပည္သူျပည္သားမ်ားအား အက်ိဳးေဆာင္ေပး
• တရုတ္ ေရွ႕ေနရုံးမ်ား အရြယ္မေရာက္သူမ်ားအား ရည္စူးေသာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ားကုိ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ အေရးယူေန
• သိပံၸနည္းပညာ အင္အားေတာင္႔တင္းေသာနုိင္ငံ ျဖစ္လာေအာင္ တည္ေထာင္ရမည္ဟု ရွီက်င္႔ဖိန္ ဆုိ
• တရုတ္ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားသည္ ေဒတာ လုံျခံဳမႈကုိ တက္ၾကြစြာ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေန
• တရုတ္နုိင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္ေရးဇုန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနွင္႔ တံခါးဖြင္႔ေရး ေဇာက္ခ် ျပဳလုပ္မည္
• တရုတ္ျပည္၏ ေပတုိ အမွတ္-၃ လမ္းျပစနစ္ ကြန္ရက္ ျဖစ္တည္လာ
• တရုတ္နုိင္ငံသည္ ဇီဝမ်ိဳးစုံ တည္ရွိေရး စာခ်ဳပ္ပါ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ လ်ာထားခ်ိန္သည္ထက္ ေစာၿပီး အေကာင္အထည္ေဖၚ
• ခၽြဲ႔ေခ်ာင္ ၿဂိဳဟ္တု လႊတ္တင္ျခင္းသည္ လကမၻာစူးစမ္းေရးကုိ အေထာက္အကူ ျပဳမည္
• တရုတ္-အေမရိကန္ စီးပြါးကုန္သြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္း လုိအပ္ခ်က္နွင္႔ ကုိက္ညီ
• 

တရုတ္ျပည္လံုးဆိုင္ရာ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး အစည္းအေဝးတြင္  ရွီက်င္႔ဖိန္ အေရးႀကီး မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား

• 

၁၅ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ ႏိုင္ငံတကာ ရုပ္ရွင္ႏွင္႔ တီဗီအစီအစဥ္မ်ား ျပပဲြ ဖြင္႔လွစ္

• ၁၀ ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-အေမရိကန္ စက္မႈနွင္႔ ကုန္သြယ္မႈ ေခါင္းေဆာင္မ်ားနွင္႔ အရာရွိေဟာင္းမ်ား ေဆြးေႏြးပဲြ က်င္းပျပီးစီး
• ၁၀ ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-အေမရိကန္ စက္မႈနွင္႔ ကုန္သြယ္မႈ ေခါင္းေဆာင္မ်ားနွင္႔ အဆင္႔ျမင္႔ အရာရွိေဟာင္းမ်ား ေဆြးေႏြးပဲြ က်င္းပ
• Belt and Road အဆုိျပဳခ်က္ က်င္႔သုံးခဲ႔သည္႔ ငါးနွစ္အတြင္း ေအာင္က်ိဳးရလဒ္ မ်ားစြာ ရရွိ
• ၂၀၁၈ ဝင္႔ခၽြမ္း မာရသြန္ ေျပးပဲြ က်င္းပ
• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ေျမာက္ကိုးရီးယားလုပ္သားပါတီဥကၠ႒ကင္က်ံဳအန္းႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး
• 

တရုတ္-အာဆီယံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အနာဂတ္သစ္ကို အတူ ဖန္တီးေပးၾက

• တရုတ္ျပည္ ပထမဆုံးေသာ Cloud end artificial intelligence chip ထုတ္လုပ္
prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
SearchYYMMDD  
   Webradio