• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တံခါးဖြင္႔ ကမၻာ႔စီးပြါးေရးကုိ လက္တဲြ တည္ေထာင္ၾကစုိ႔

ရွီက်င္႔ဖိန္နွင္႔ ဇနီးတုိ႔သည္ နုိင္ငံတကာ သြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပဲြ တက္ေရာက္လာေသာ ဧည္႔သည္ေတာ္မ်ားအား ၾကိဳဆုိ
More>>
• ပထမဆံုးအႀကိမ္တရုတ္ႏုိင္ငံတကာသြင္းကုန္ျပပြဲမွ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားစြာရရွိ 2018YY11MM11DD
• တရုတ္ႏုိင္ငံတကာသြင္းကုန္ျပပြဲသည္ ျမန္မာကုန္ပစၥည္းမ်ား တရုတ္ေစ်းကြက္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ေသာ အခြင္႔ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ရန္ေမွ်ာ္လင္႔သည္ဟုျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာတရုတ္စီးပြား ေရးသံမွဴးဆုိ 2018YY11MM11DD
• သြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပဲြဟာ ပညာမူပုိင္ခြင္႔ ေခတ္သစ္ကုိ ဖြင္႔လွစ္ 2018YY11MM08DD
• စည္ပင္သာယာေရးသုိ႔ ေပါက္ေရာက္ေသာ တံတားကုိ တရုတ္နွင္႔ ကမၻာၾကီး နွစ္ခုစလုံး လုိအပ္ 2018YY11MM08DD
• ပထမအၾကိမ္တရုတ္နိုင္ငံတကာကုန္စည္ျပပြဲတြင္ျမန္မာlစီးပြါးေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာနမွဒုဝန္ၾကီးဦးေအာင္ထူးႏွင့္ CRI ေဆြးေႏြးခန္း 2018YY11MM07DD
• တရုတ္ႏုိင္ငံတကာသြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပြဲက်င္းပျခင္းသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ တံခါးဖြင္႔မႈကို တဆင္႔တုိးခ်ဲ႕ မည္ဟုျပဆုိေၾကာင္း မေလးရွားဒုဝန္ႀကီးဆုိ 2018YY11MM07DD
• တရုတ္တံခါးဖြင္႔မႈ တုိးခ်ဲ႕ျခင္းကို ဖိလစ္ပုိင္ကုန္သြယ္ေရးႏွင္႔စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီးရာမြန္ လုိပက္ဇ္ ခ်ီးက်ဴး 2018YY11MM07DD
• ႏုိင္ငံအသီးသီးမွမီဒီယာမ်ားသည္ ထြန္းသစ္စေစ်းကြက္ႏုိင္ငံႏွင္႔ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမွကမ္းလွမ္း ခ်က္ဆုိင္ရာသတင္းေပးပို႔ဖုိ႔သတိထားရန္ရွိန္႔ဟုိင္ရႊန္ဆုိ 2018YY11MM06DD
More>>

• တံခါးဖြင္႔ ကမၻာ႔စီးပြါးေရးကုိ လက္တဲြ တည္ေထာင္ၾကစုိ႔

• ရွန္ဟုိင္းၿမိဳ႕၏ညရႈခင္းအလွ

• တရုတ္မီဒီယာအုပ္စုသည္ ဘာသာစကားမ်ိဳးစံုျဖင္႔ ရွန္ဟုိင္းႏုိင္ငံတကာသြင္းကုန္ျပပြဲအေၾကာင္းကို တုိက္ရုိက္ထုတ္လႊင္႔

• ရွန္ဟုိင္းႏုိင္ငံတကာသြင္းကုန္ျပပြဲသတင္းစင္တာတရားဝင္ဖြင္႔လွစ္

• ရွီက်င္႔ဖိန္နွင္႔ ဇနီးတုိ႔သည္ နုိင္ငံတကာ သြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပဲြ တက္ေရာက္လာေသာ ဧည္႔သည္ေတာ္မ်ားအား ၾကိဳဆုိ

• ရွန္ဟိုင္းႏိုင္ငံတကာသြင္းကုန္ျပပြဲျပင္ဆင္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား

• ရွန္ဟိုင္းႏိုင္ငံတကာသြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပြဲမိတ္ဆက္ပြဲ

• ရွန္ဟိုင္းႏုိင္ငံတကာျပပြဲစင္တာ
More>>