• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   
• OBOR ထိပ္သီးဖုိရမ္က်င္းပမည္႔အေပၚ ဦးရဲထြန္း၏အျမင္သံုးသပ္ခ်က္ 2017YY04MM25DD
• ကမၻာ႔ဘဏ္ႏွင္႔ အာရွအေျခခံအေဆာက္အဦရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံေရးဘဏ္တုိ႔ နားလည္မႈအမွာစာ တမ္းခ်ဳပ္ဆုိ 2017YY04MM24DD
• "၂၁ရာစု ပင္လယ္ျပင္ ပိုးလမ္းမႀကီး တရုတ္-အာဆီယံ အတူတည္ေဆာက္ေရး" ပူးတဲြ သတင္းရယူေရး အဖဲြ႔ တရုတ္ျပည္ ဟူနန္ျပည္နယ္တြင္ ခရီးလွည့္လည္ 2017YY04MM24DD
• 

တရုတ္ႏွင္႔ Belt and Road တေလွ်ာက္က ႏိုင္ငံမ်ား လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆို

 2017YY04MM21DD
• ယန္ေက်ခ်ီက မေလးရွား ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးႏွင္႔ ေတြ႔ဆံု 2017YY04MM21DD
• သတၱမအၾကိမ္အာရွသုေတသနဖိုရမ္ကို ပီကင္းျမိဳ႔၌ က်င္းပ 2017YY04MM20DD
• ယူနန္ျပည္နယ္နွင္႔ Belt and Road နုိင္ငံမ်ား ကုန္ထုတ္လုပ္မွု ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အက်ိဳး ထင္ရွား 2017YY04MM20DD
• တတိယၾကိမ္ေျမာက္တရုတ္-အာဆီယံ၂၁ရာစုပင္လယ္ပိုးလမ္းမၾကီးပူးတြဲသတင္းေကာက္ယူျခင္းလႈပ္ရွားမႈစတင္ 2017YY04MM19DD
• လြန္ခဲ႔သည္႔ သုံးနွစ္အတြင္း Belt and Road နုိင္ငံတကာ သေဘာတူညီမွု မ်ားစြာ ရရွိ 2017YY04MM17DD
• Belt and Road ကုိ ကုလ ေထာက္ခံ 2017YY04MM17DD
• One Belt and Road အဆိုျပဳခ်က္သည္ ကမၻာ႔ အတြက္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရး ပံုစံသစ္ ဖန္တီးေပးဟု တရုတ္ပညာရွင္ဆို 2017YY04MM14DD
• ေလဆိပ္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းရပ္မ်ားသည္ ရွင္းက်န္းတြန္းအားေပး 2017YY04MM12DD
   Webradio