• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ စီခၽြမ္းသို႔ သြားေရာက္ၿပီး တုိင္းရင္းသားညီအကိုေမာင္ႏွမမ်ားကို အားေပး ၾကည္႔ရႈ
• ေတာင္အာဖရိက သမၼတ ရာမာဖိုစာထံ ရွီက်င္႔ဖိန္ ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္း သဝဏ္လႊာ ေပးပို႔
• ဆင္းရဲမွု ပေပ်ာက္ေရးလုပ္ငန္းကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ တြန္းအားေပးရမည္ဟု ရွီက်င္႔ဖိန္ ဆုိ
• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ တစ္ျပည္လုံး တုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံမွ ျပည္သူမ်ားအား နွစ္သစ္ နွုတ္ခြန္းဆက္သ
• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ စီခၽြမ္းသို႔ သြားေရာက္ၿပီး တုိင္းရင္းသားညီအကိုေမာင္ႏွမမ်ားကို အားေပး ၾကည္႔ရႈ
• 

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ စီခၽြမ္းျပည္နယ္ ေက်းလက္ေဒသတြင္ ေလ႔လာၾကည့္ရႈ

• ရုရွားသမၼတထံသုိ႔ ရွီက်င္႔ဖိန္ဝမ္းနည္းေၾကာင္းသဝဏ္လႊာေပးပို႔
• စီခၽြမ္းျပည္နယ္ဆုိင္ရာတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား ရွီက်င္႔ဖိန္အားေပးၾကည္႔ရႈ
• ရွီက်င္႔ဖိန္နွင္႔ လီေခ႔ခ်န္တုိ႔ နယ္သာလန္ဘုရင္နွင္႔ ေတြ႔ဆုံ
More>>