• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

Belt and Road ထိပ္သီး ဖိုရမ္၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား စင္ကာပူ ပညာရွင္မ်ား ေလ႔လာ

(GMT+08:00) 2017-05-18 14:41:35

ေရွးေဟာင္းအခ်ိန္မွစ၍ စင္ကာပူသည္ ပင္လယ္ျပင္ ပုိးလမ္းမႀကီးက အေရးႀကီး က်ားကန္ေပးခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ Belt and Road ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေရးထိပ္သီး ဖိုရမ္ က်င္းပျခင္း အေပၚ စင္ကာပူ ႏိုင္ငံ အလႊာေပါင္းစံု၊ အထူးသျဖင္႔ ပညာရွင္မ်ားသည္ အာရံုစုိက္ေနၾကေၾကာင္း၊ ၄င္းတို႔သည္ ယခုအႀကိမ္ ထိပ္သီးဖိုရမ္တြင္ ရရွိေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား အေပၚ ေလ႔လာေနၾကေၾကာင္း စီအာအိုင္က ေရးသား ေဖာ္ျပသည္။

စင္ကာပူ အမ်ိဳးသား တကၠသိုလ္ တရားဥပေဒ ပညာ အကယ္ဒမီ ဒုပါေမာကၡ ဝမ္က်န္းယြီက ယခုအႀကိမ္ ထိပ္သီးဖိုရမ္ က်င္းပျခင္းသည္ Belt and Road အဆုိျပဳခ်က္ကို တြန္းအားေပးရန္ႏွင္႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တရုတ္ျပည္၏ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းႏွင္႔ စိတ္ပိုင္းျဖတ္မႈကို ျပသေနေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ ထို႔အျပင္၊ ၄င္းက Belt and Road အဆုိျပဳခ်က္သည္ ပြင္႔လင္းေသာ ပလက္ေဖာင္း တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္သည္ ဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ္လည္း ၄င္း၏ လိုအင္ဆႏၵကို အျခားႏိုင္ငံမ်ားအား အတင္းအက်ပ္ေပးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

စင္ကာပူ နန္ယန္ နည္းပညာ တကၠသိုလ္(NTU)ရာဂ်ာရတ္နမ္ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံမႈ သုေတသနဌာန (RSIS) သုေတသီ ဟူယိစန္းက တရုတ္ျပည္သည္ ပြင္႔လင္းေသာ သေဘာထားျဖင္႔ ယေန႔ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းကို ဦးေဆာင္ေနေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္က ကုန္သြယ္မႈ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား ကာကြယ္ေရး ျပန္လည္ ဦးေမာ႔လာေနသည့္ အေျခအေန မ်ိဳးတြင္ တရုတ္ျပည္၏ ယင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ အထူး အေရးႀကီးေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသည္။

   Webradio