• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ပထမဆံုးအႀကိမ္တရုတ္ႏုိင္ငံတကာသြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပြဲ ေစတနာ႔ဝန္ထမ္းသင္တန္းဖြင္႔လွစ္
More>>
• ျမန္မာ ကုမၸဏီ ၃-၄ဆယ္သည္ တရုတ္ျပည္ ႏိုင္ငံတကာ သြင္းကုန္ ျပပဲြသို႔ တက္ေရာက္မည္ 2018YY10MM20DD
• တရုတ္နိုင္ငံတကာသြင္းကုန္ျပပြဲတြင္ ဥေရာပနိုင္ငံမ်ားတက္တက္ၾကြၾကြပါဝင္ရန္ ေမွ်ာ္လင္႔ ေၾကာင္း ဥေရာပသမဂၢဆိုင္ရာ တရုတ္သံတမန္အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ဆို 2018YY10MM15DD
• ရွန္ဟိုင္း သြင္းကုန္ ကုန္စည္ျပပဲြတြင္ ကုန္သည္မ်ားအတြက္ အထူး လွည္႔လည္ေရး ခရီးစဥ္ႏွင္႔ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ တြန္းအားေပးေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို က်င္းပေပးမည္ 2018YY10MM11DD
• ဖူ႔ရွင္ေဟာင္႔ သြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပြဲအထူးရထား ထြက္ခြာ 2018YY10MM11DD
• ဟူခၽြင္းဟြာသည္ ပထမ အၾကိမ္တရုတ္ႏိုင္ငံတကာသြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပြဲျပင္ဆင္ေရး လႈပ္ရွားမႈသို႔တက္ေရာက္ 2018YY10MM10DD
More>>

• ရွန္ဟိုင္းႏိုင္ငံတကာသြင္းကုန္ျပပြဲျပင္ဆင္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား

• ရွန္ဟိုင္းႏိုင္ငံတကာသြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပြဲမိတ္ဆက္ပြဲ

• ရွန္ဟိုင္းႏုိင္ငံတကာျပပြဲစင္တာ

• ရွန္ဟုိင္းေျမေအာက္ရထား သြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပြဲအထူးရထား
More>>