• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တံခါးဖြင္႔ ကမၻာ႔စီးပြါးေရးကုိ လက္တဲြ တည္ေထာင္ၾကစုိ႔

(GMT+08:00) 2018-11-05 15:30:52

ပထမ အၾကိမ္ တရုတ္ နုိင္ငံတကာ သြင္းကုန္ ကုန္စည္ျပပဲြကုိ ဒီလ ၅ ရက္ေန႔က ရွန္ဟုိင္းျမိဳ႔မွာ ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ရာ ကမၻာ႔ နုိင္ငံနဲ႔ေဒသ၊ နုိင္ငံတကာ အဖဲြ႔အစည္း ၁၇၂ ခုမွ လုပ္ငန္းကုမၸဏီ ၃၆၀၀ ေက်ာ္တုိ႔က ျပပဲြမွာ ခင္းက်င္းျပသေနပါတယ္။ ဖြင္႔ပဲြ အခမ္းအနားမွာ တရုတ္နုိင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္ဟာ "ဆန္းသစ္ၿပီး သက္ညွာ ေထာက္ထားေသာ တံခါးဖြင္႔ ကမၻာ႔စီးပြါးေရး" ေခါင္းစဥ္နဲ႔ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားၿပီး နုိင္ငံ အသီးသီးတုိ႔အၾကား တံခါးဖြင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တြန္းအားေပးေရးဆုိင္ရာ အဆုိျပဳခ်က္ သုံးရပ္ကုိ တင္ျပထားပါတယ္။

"တံခါးဖြင္႔ေရး"၊ "ဆန္းသစ္တီထြင္ေရး"နဲ႔ "သက္ညွာေထာက္ထားမႈ"ဟာ ရွီက်င္႔ဖိန္ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားရာမွာ အၾကိမ္ၾကိမ္ အသုံးျပဳေနတဲ႔ အေရးၾကီး ေဝါဟာရ သုံးခု ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါဟာ တရုတ္ျပည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနဲ႔ တံခါးဖြင္႔ေရး လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္တဲ႔ နွစ္ ၄၀ ၾကာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားရဲ႕ ေပါင္းရုံးသုံးသပ္ျခင္း ျဖစ္တဲ႔အျပင္၊ အနာဂတ္ တရုတ္ျပည္ စီးပြါးေရး အရည္အေသြးျမင္႔မားစြာ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္ခ်က္ေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္က တရုတ္နုိင္ငံရဲ႕ တံခါးဖြင္႔ေရးလုပ္ငန္း တြန္းအားေပးေရးဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈ ငါးရပ္ကုိလည္း တင္ျပပါတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ႔ သြင္းကုန္ တြန္းအားေပးေရး၊ ေစ်းကြက္ ဝင္ခြင္႔ ဆုိင္ရာ စနစ္မ်ား ပုိမုိ ေခ်ာင္လည္ေအာင္ ထားရွိေရး၊ ကမၻာ႔ ေရွ႕ေျပး စီးပြါးကုန္သြယ္ေရး ပတ္ဝန္းက်င္ ဖန္တီးေပးေရး၊ တံခါးဖြင္႔ေရး တုိးခ်ဲ႔ေရး၊ ဘက္ေပါင္းစုံနွင္႔ နွစ္ဖက္အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ နက္ရွိဳင္းစြာ တုိးတက္ေရးတုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေတြဟာ နုိင္ငံအသီးသီးတုိ႔ရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္မ်ားနဲ႔ ကုိက္ညီတဲ႔အျပင္၊ တရုတ္ျပည္ရဲ႕ စီးပြါးေရး ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းနဲ႔ ကမၻာ႔စီးပြါးေရး တုိးတက္မႈကုိ တြန္းအားေပးေရး ဆုိင္ရာ လက္ေတြ႔က် လုပ္ေဆာင္ခ်က္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ရွီက်င္႔ဖိန္က၊ နုိင္ငံျခား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားရဲ႕ တရားဝင္ အခြင္႔အေရးနဲ႔ အက်ိဳးစီးပြါးကုိ က်ဴးေက်ာ္ ထိပါးတဲ႔ လုပ္ေဆာင္မႈ၊ အထူးသျဖင္႔ ပညာ မူပုိင္ခြင္႔ကုိ က်ဴးေက်ာ္ ထိပါးမႈကုိ ဥပေဒနဲ႔အညီ ျပတ္ျပတ္သားသား အေရးယူမွာ ျဖစ္ၿပီး ပညာပစၥည္း မူပုိင္ခြင္႔ စိစစ္ေရး အလုပ္တြင္က်ယ္မႈကုိ ထိေရာက္စြာ တုိးျမွင္႔သြားမယ္လုိ႔လည္း ေျပာၾကားပါတယ္။ အဲဒါဟာ တရုတ္ျပည္ရဲ႕ စီးပြါးကုန္သြယ္ေရး ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ တဆင္႔တုိး ေကာင္းမြန္ လာေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာ႔ဘဏ္မွ မၾကာခင္က ထုတ္ျပန္တဲ႔ ၂၀၁၉ ခုနွစ္ စီးပြါးကုန္သြယ္ေရး ပတ္ဝန္းက်င္ အစီရင္ခံစာအရ၊ တရုတ္နုိင္ငံရဲ႕ စီးပြါးကုန္သြယ္ေရး ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ၿပီးခဲ႔တဲ႔နွစ္ကထက္ ေနရာ ၃၂ ေနရာ ျမင္႔တင္လာၿပီ ျဖစ္ၿပီး ကမၻာ႔ ၄၆ ေနရာမွာ တည္ရွိ လာၿပီလုိ႔ သိရပါတယ္။

"ေခတ္သစ္မွာ အနာဂတ္ကုိ အတူ မွ်ေဝခံစားျခင္း"ဟာ ဒီအၾကိမ္ သြင္းကုန္ ကုန္စည္ျပပဲြရဲ႕ ေဆာင္ပုဒ္ ျဖစ္တဲ႔အျပင္၊ နုိင္ငံစုံဝါဒနဲ႔ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရး စနစ္မ်ားက ျပင္းထန္စြာ ထိခုိက္မႈ ခံရတဲ႔ အေျခအေနမ်ိဳးမွာ တရုတ္နုိင္ငံရဲ႕ ျဖဴစင္ ရုိးသားေသာ ေဆာင္ရြက္မႈလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အနာဂတ္မွာ၊ အရည္အခ်င္း ပုိမုိ ျမင္႔မားစြာ တံခါးဖြင္႔ေရး တြန္းအားေပးျခင္း၊ တံခါးဖြင္႔ ကမၻာ႔စီးပြါးေရး တည္ေထာင္ျခင္းနဲ႔ လူသား ကံၾကမၼာ အသုိက္အဝန္း တည္ေထာင္ျခင္း အပါအဝင္ နယ္ပယ္ သုံးခုမွာ ေဆာင္ရြက္မႈဟာ ရပ္တန္႔သြားမွာ မဟုတ္ဘူး။ တရုတ္နုိင္ငံဟာ နုိင္ငံတကာ အတူ တံခါးဖြင္႔ေရးရဲ႕ အေရးၾကီး တြန္းအားေပးသူ၊ ကမၻာ႔စီးပြါးေရး တုိးတက္မႈရဲ႕ တြန္းအား၊ နုိင္ငံအသီးသီးတုိ႔ရဲ႕ စီးပြါး ကုန္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ ေစ်းကြက္ၾကီးနဲ႔ နုိင္ငံတကာ စီမံခန္႔ခဲြမႈ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးရဲ႕ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ႔ အက်ိဳးျပဳ စြမ္းေဆာင္သူ အစဥ္တစုိက္ ျဖစ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

   Webradio