• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   
• ပထမဆံုးအႀကိမ္တရုတ္ႏုိင္ငံတကာသြင္းကုန္ျပပြဲမွ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားစြာရရွိ 2018YY11MM11DD
• တရုတ္ႏုိင္ငံတကာသြင္းကုန္ျပပြဲသည္ ျမန္မာကုန္ပစၥည္းမ်ား တရုတ္ေစ်းကြက္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ေသာ အခြင္႔ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ရန္ေမွ်ာ္လင္႔သည္ဟုျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာတရုတ္စီးပြား ေရးသံမွဴးဆုိ 2018YY11MM11DD
• သြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပဲြဟာ ပညာမူပုိင္ခြင္႔ ေခတ္သစ္ကုိ ဖြင္႔လွစ္ 2018YY11MM08DD
• စည္ပင္သာယာေရးသုိ႔ ေပါက္ေရာက္ေသာ တံတားကုိ တရုတ္နွင္႔ ကမၻာၾကီး နွစ္ခုစလုံး လုိအပ္ 2018YY11MM08DD
• ပထမအၾကိမ္တရုတ္နိုင္ငံတကာကုန္စည္ျပပြဲတြင္ျမန္မာlစီးပြါးေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာနမွဒုဝန္ၾကီးဦးေအာင္ထူးႏွင့္ CRI ေဆြးေႏြးခန္း 2018YY11MM07DD
• တရုတ္ႏုိင္ငံတကာသြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပြဲက်င္းပျခင္းသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ တံခါးဖြင္႔မႈကို တဆင္႔တုိးခ်ဲ႕ မည္ဟုျပဆုိေၾကာင္း မေလးရွားဒုဝန္ႀကီးဆုိ 2018YY11MM07DD
• တရုတ္တံခါးဖြင္႔မႈ တုိးခ်ဲ႕ျခင္းကို ဖိလစ္ပုိင္ကုန္သြယ္ေရးႏွင္႔စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီးရာမြန္ လုိပက္ဇ္ ခ်ီးက်ဴး 2018YY11MM07DD
• ႏုိင္ငံအသီးသီးမွမီဒီယာမ်ားသည္ ထြန္းသစ္စေစ်းကြက္ႏုိင္ငံႏွင္႔ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမွကမ္းလွမ္း ခ်က္ဆုိင္ရာသတင္းေပးပို႔ဖုိ႔သတိထားရန္ရွိန္႔ဟုိင္ရႊန္ဆုိ 2018YY11MM06DD
• Belt and Road နုိင္ငံတကာ သိပၸံပညာအဖဲြ႔မ်ား မဟာမိတ္အဖဲြ႔ကုိ ပီကင္း၌ တည္ေထာင္ 2018YY11MM06DD
• နုိင္ငံတကာမီဒီယာနွင္႔ တတ္သိပညာရွင္မ်ားအဖဲြ႔မ်ားသည္ စီးပြါးေရး ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္း၌ အေရးၾကီး အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေန 2018YY11MM06DD
• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ မိတ္ေဆြေဟာင္းမ်ားနွင္႔ ေတြ႔ဆုံ 2018YY11MM06DD
• တံခါးဖြင္႔ ကမၻာ႔စီးပြါးေရးကုိ လက္တဲြ တည္ေထာင္ၾကစုိ႔ 2018YY11MM05DD
• ပထမအၾကိမ္ တရုတ္နိုင္ငံတကာ သြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပြဲဖြင္႔လွစ္၊ တရုတ္ျပည္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ တိုးခ်ဲ႔ျပဳလုပ္ေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ရွီက်င္႔ဖိန္က ေၾကညာ 2018YY11MM05DD
• ရွန္ဟိုင္းအပါအဝင္ျမဳိ႔ၾကီးမ်ား၏ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈကို တြန္းအားေပးရန္ ေပၚလစီ၃ရပ္ထုတ္ျပန္ 2018YY11MM05DD
• တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ားကုိ ထိေရာက္စြာတုိက္ဖ်က္ရန္အတြက္ အျပစ္ေပးသည္႔ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေရးစံနစ္ကုိ က်င္႔သံုးမည္ 2018YY11MM05DD
• ပထမ အၾကိမ္ တရုတ္နုိင္ငံတကာ သြင္းကုန္ ကုန္စည္ျပပဲြဖြင္႔လွစ္၊ ရွီက်င္႔ဖိန္တက္ေရာက္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား 2018YY11MM05DD
• တရုတ္ျပည္အေနနွင္႔၊ စီးပြားေရးေရရွည္ရွင္သန္တည္ျငိမ္စြာ ဖြ႔ံျဖိဳးေရးအတြက္ အေရးသာ ေသာ အေျခအေနမ်ားရွိေၾကာင္း ရွီက်င္႔ဖိန္ ေျပာၾကား 2018YY11MM05DD
• တံခါးဖြင္႔ေရးသည္ ယေန႔ေခတ္ တရုတ္ျပည္၏ ထင္ရွားေသာ အမွတ္လကၡဏာ ျဖစ္လာၿပီဟု ရွီက်င္႔ဖိန္ ဆုိ 2018YY11MM05DD
• CIIEျပပြဲက ႏုိင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈ သမုိင္းတြင္ ဆန္းသစ္ ေဆာင္ရြက္မႈတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္ဟု ရွီက်င္႔ဖိန္ ဆုိ 2018YY11MM05DD
• နိုင္ငံအသီးသီးအေနနွင္႔၊ တံခါးဖြင္႔မႈနွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို တက္ၾကြစြာ တြန္းအား ေပးရန္၊ အက်ိဳးတူတိုးတက္မႈအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ရွီက်င္႔ဖိန္ တိုက္တြန္း 2018YY11MM05DD
• ရွီက်င္႔ဖိန္နွင္႔ ဇနီးတုိ႔သည္ နုိင္ငံတကာ သြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပဲြ တက္ေရာက္လာေသာ ဧည္႔သည္ေတာ္မ်ားအား ၾကိဳဆုိ 2018YY11MM05DD
• သြင္းကုန္ ကုန္စည္ျပပဲြ လာၿပီ။ တရုတ္ေစ်းကြက္ ရယူနုိင္ဖုိ႔ နုိင္ငံအသီးသီး ၾကိဳးပမ္းေန 2018YY11MM05DD
• ပထမအၾကိမေျမာက္္ တရုတ္နိုင္ငံတကာ သြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပြဲနွင္႔ ပတ္သက္၍ လန္ဒန္ အရာရွိ ေျပာဆို 2018YY11MM04DD
• ပထမအၾကိမ္ တရုတ္ႏိုင္ငံတကာ သြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပြဲတြင္ ပညာမူပိုင္ခြင္႔ ကာကြယ္ေရး အားျဖည္႔ေဆာင္ရြက္ 2018YY11MM04DD
• The Belt and Road တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ၅၈ နိုင္ငံမ်ားမွ လုပ္ငန္းကုမၸဏီ ၁၀၀၀ ေက်ာ္တို႔သည္၊ ပထမအၾကိမ္  တရုတ္နိုင္ငံတကာသြင္းကုန္ ကုန္စည္ျပပြဲသို႔ ပါဝင္ 2018YY11MM04DD
• ပထမအၾကိမ္ တရုတ္နိုင္ငံတကာ သြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပြဲ ဖြင္႔လွစ္ျခင္းအတြက္ တရုတ္ ဗဟုိရုပ္ျမင္သံၾကားဌာန ဝက္ဆိုက္က ေဆာင္းပါးျဖင္႔ ေထာပနာျပဳ 2018YY11MM04DD
• 

အစၥေရး ဒိုင္းမြန္း ကုမၸဏီမ်ားသည္ တရုတ္ ႏိုင္ငံတကာ သြင္းကုန္ျပပဲြတြင္ ပါဝင္မည္

 2018YY11MM03DD
• "ကမၻာ့ကုန္သြယ္မႈကို အသြင္ဆန္းေစမယ့္ တရုတ္ႏို္င္ငံတကာသြင္းကုန္ျပပြဲ" 2018YY11MM01DD
• တရုတ္ႏိုင္ငံတကာသြင္းကုန္ျပပဲြသည္ တံခါးဖြင္႔မူဝါဒကို ပိုမို က်ယ္ျပန္႔စြာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရိွေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္ဟု ကန္ပညာရွင္မ်ားဆို 2018YY10MM31DD
• တရုတ္ႏိုင္ငံတကာ သြင္းကုန္ျပပဲြသည္႔ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ၏ တရုတ္ျပည္သို႔ ပို႔ကုန္ေရာင္းခ်မႈကို တြန္းအားေပးမည္ 2018YY10MM29DD
1  2  
   Webradio