• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

Belt and Road နုိင္ငံတကာ သိပၸံပညာအဖဲြ႔မ်ား မဟာမိတ္အဖဲြ႔ကုိ ပီကင္း၌ တည္ေထာင္

(GMT+08:00) 2018-11-06 09:16:18

Belt and Road နုိင္ငံတကာ သိပၸံပညာအဖဲြ႔မ်ား မဟာမိတ္အဖဲြ႔ကုိ ယခုလ ၄ ရက္ေန႔က ပီကင္း၌ တည္ေထာင္ခဲ႔ရာ၊ ရုရွား သိပၸံပညာအသင္း၊ ပါကစၥတန္ သိပံၸပညာအသင္း၊ ကုလသမဂၢ ယူနက္စကုိအဖဲြ႔၊ ဟန္ေဂရီ သိပံၸပညာအသင္း အပါအဝင္ သိပံၸပညာအသင္း ဆယ္ေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔သည္ ပထမ အသုတ္ အဖဲြ႔ဝင္ အျဖစ္ျဖင္႔ မဟာမိတ္အဖဲြ႔တြင္ ပါဝင္ခဲ႔ေၾကာင္း စီအာအုိင္ သတင္းအရ သိရပါသည္။

ယခုလ ၅ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြတြင္၊ တရုတ္ သိပံၸပညာအသင္း ဥကၠ႒ ပုိင္ခၽြင္လီက၊  Belt and Road နုိင္ငံတကာ သိပၸံပညာအဖဲြ႔မ်ား မဟာမိတ္အဖဲြ႔သည္ Belt and Road ကမ္းလွမ္းခ်က္ မူေဘာင္အတြင္း၊ သက္ဆုိင္ရာ နုိင္ငံမ်ားမွ သိပံၸပညာ သုေတသနဌာနမ်ားနွင္႔ နုိင္ငံတကာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားတုိ႔ ပူးတဲြ စည္းရုံး တည္ေထာင္ေသာ က႑စုံ နုိင္ငံတကာ သိပၸံနည္းပညာ အဖဲြ႔အစည္း ျဖစ္ၿပီး ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ Belt and Road သိပံၸနည္းပညာ ဆန္းသစ္တီထြင္ေရး အသုိက္အဝန္းကုိ လက္တဲြ တည္ေထာင္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

   Webradio