• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ႏွင္႔ အာဆီယံ၏ Belt and Road တည္ေဆာက္ေရး ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိ

(GMT+08:00) 2017-05-16 17:38:06

Belt and Road ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ထိပ္သီးဖိုရမ္ မက်င္းပခင္ႏွင္႔ က်င္းပစဥ္အတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားစြာမွ အစုိးရမ်ား၊ ေဒသမ်ားႏွင္႔ ကုမၸဏီမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး သေဘာတူညီမႈ ရရွိၿပီး လက္ေတြ႔က်ေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိခဲ႔ ေၾကာင္း၊ မူဝါဒ ခ်မွတ္ေရး ဆိုင္ရာ ကူးလူးဖလွယ္ေရး၊ အေျခခံ အေဆာက္အအံုတည္ ေဆာက္ေရး ဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ေရး၊ ကုန္သြယ္မႈ အဆင္ေျပေစေရး၊ ေငြေၾကး ေရာင္းဝယ္မႈ၊ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ျပည္သူမ်ား အၾကား အျပန္အလွန္ သိရွိနားလည္မႈ တိုးပြားေစေရး ပါဝင္ၿပီး စုစုေပါင္း ၂၇၀ေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရသည္။

တရုတ္ျပည္ႏွင္႔ အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ား အၾကား လက္ေတြ႔က်ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေရးေအာင္ျမင္မႈမ်ားလည္း ရရွိခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။ မဟာဗ်ဴဟာ ညီညြတ္ေစေရး တြန္းအားေပးျခင္းႏွင္႔ မူဝါဒ ခ်မွတ္ေရး ဆိုင္ရာ ေႏြးေထြးေသာ ဆက္ဆံမႈ ေဆာင္ရြက္ျခင္း နယ္ပယ္တြင္ တရုတ္ျပည္ႏွင္႔ အေရွ႕တီေမာ၊ စင္ကာပူ၊ ျမန္မာ၊ မေလးရွား ႏိုင္ငံမ်ားသည္ အစုိးရခ်င္း Belt and Road ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာကို ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး လာအုိ၊ ကေမၻာဒီးယားတို႔သည္ Belt and Road အတူ တည္ေဆာက္ေရး ဆိုင္ရာ အစိုးရခ်င္း ႏွစ္ဖက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စီမံကိန္းကိုလည္း ခ်မွတ္ခဲ႔ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

လုပ္ငန္းရပ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေဇာက္ခ်ျပဳလုပ္ေရးႏွင္႔  အေျခခံ အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ေရး ဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္မႈ တိုးျမွင္႔ေရးနယ္ပယ္တြင္ တရုတ္ျပည္သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင္႔ ႏ်ဴကလီးယား စြမ္းအင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အသံုးျပဳေရး ဆိုင္ရာ အစုိးရခ်င္း သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး မေလးရွား အစုိးရႏွင္႔ ေရအရင္းအျမစ္ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာကို ခ်ဳပ္ဆိုခဲ႔ေၾကာင္း၊ တရုတ္ ကုန္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ကေမၻာဒီးယား အမ်ားျပည္သူ လုပ္ငန္းႏွင္႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင္႔ အေျခခံ အေဆာက္အအံု ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားျဖည့္ေဆာင္ရြက္ေရး နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာကို ခ်ဳပ္ဆိုခဲ႔ေၾကာင္း၊ တရုတ္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင္႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ကေမၻာဒီးယား၊ ျမန္မာ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားသည္ Belt and Road လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင္႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

လုပ္ငန္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ တိုးခ်ဲ႕ျခင္းႏွင္႔ ကုန္သြယ္မႈ အဆင္ေျပေစေရး နယ္ပယ္တြင္ တရုတ္ အစုိးရသည္ ဗီယက္နမ္၊ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအို၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ျမန္မာ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံ ၃၀မွ အစိုးရမ်ားႏွင္႔ စီးပြားကုန္သြယ္မႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

ေငြေၾကးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင္႔ ေငြေၾကးေရာင္းဝယ္မႈ တိုးျမွင္႔ေရး နယ္ပယ္တြင္ တရုတ္ အမ်ိဳးသား ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္သည္ ဖိလစ္ပိုင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဘဏ္၊ ကေမၻာဒီးယား Canadiaဘဏ္၊ မေလးရွားႏိုင္ငံ မေလးရွားဘဏ္ႏွင္႔ ေငြရင္းဆဲြေဆာင္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

   Webradio