• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   
• တရုတ္နုိင္ငံသည္ comprehensive bonded ဇုန္ တံခါးဖြင္႔ေရးကုိ တုိးျမွင္႔မည္ 2019YY01MM11DD
• တရုတ္-အေမရိကန္ သံတမန္ ဆက္ဆံမႈ ထားရွိခဲ႔သည့္ ႏွစ္ ၄၀ျပည့္ေျမာက္ျခင္းႏွင္႔ ပတ္သက္၍ တရုတ္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆိုခြင္႔ရွိသူ ေျပာၾကား 2018YY12MM31DD
• ေငြေၾကးလုပ္ငန္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင္႔ တံခါးဖြင္႔မႈကို ဦးလည္မသုန္ တြန္းအားေပးမည္ဟု တရုတ္ဆို 2018YY12MM31DD
• တရုတ္ႏုိင္ငံတံခါးဖြင္႔ေရးသည္ အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ အခြင္႔ေကာင္းမ်ား ပံ႔ပိုးမည္ဟုကင္ညာပညာရွင္ဆုိ 2018YY12MM29DD
• ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနွင္႔ တံခါးဖြင္႔ေရး နွစ္ ၄၀ ျပည္႔ နုိင္ငံတကာဥပေဒမ်ား လုပ္ငန္း ေဆြးေႏြးပဲြ ပီကင္း၌ က်င္းပ 2018YY12MM29DD
• တရုတ္နုိင္ငံဟာ စီမံကိန္းေျမပုံအတုိင္း ဆုံးခန္းတုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေန 2018YY12MM22DD
• တံခါးဖြင္႔ထားေသာ တရုတ္ျပည္သည္ ကမၻာအတြက္ အခြင္႔ေကာင္း ဖန္တီးေပးဟု ကင္ညာ ပညာရွင္ဆို 2018YY12MM21DD
• တရုတ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင္႔ တံခါးဖြင္႔မႈ ႏွစ္၄၀အတြင္း ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ျမန္မာ ဝါရင္႔ မီဒီယာသမား ခ်ီးက်ဴး 2018YY12MM21DD
• 

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တရုတ္ျပည္ တံခါးဖြင္႔မႈ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ရမည္

 2018YY12MM21DD
• တံခါးဖြင္႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွစ္ ၄၀ ျပည္႔ တရုတ္ျပည္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာ 2018YY12MM21DD
• တရုတ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင္႔ တံခါးဖြင္႔မႈ ႏွစ္၄၀ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ ညီလာခံတြင္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္၏ မိန္႔ခြန္းႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ၿဗိတိန္ အလႊာေပါင္းစံုမွ ေဆြးေႏြး 2018YY12MM20DD
• 

တရုတ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင္႔ တံခါးဖြင္႔မႈတြင္ မ်က္ျမင္သက္ေသ၊ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္္ၿပီး ေအာင္က်ိဳးရလဒ္ အတူမွ်ေဝခံစား

 2018YY12MM20DD
• "တရုတ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင္႔ တံခါးဖြင္႔မႈ ႏွစ္၄၀ျပည့္ ဓါတ္ပံုျပပဲြ" ေတာင္ကုိရီးယားတြင္ က်င္းပ 2018YY12MM19DD
• တရုတ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင္႔ တံခါးဖြင္႔မႈ ႏွစ္၄၀ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ ညီလာခံတြင္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္၏ မိန္႔ခြန္း အေပၚ ႏိုင္ငံတကာ မိသားစုႀကီး အာရံုစူးစုိက္ 2018YY12MM19DD
• 

တရုတ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင္႔ တံခါးဖြင္႔မႈသည္ ပိုမိုႀကီးမားသည့္ အံ႔ခ်ီးဖြယ္ရာမ်ားကို ဖန္တီးေပးမည္

 2018YY12MM19DD
• တရုတ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင္႔ တံခါးဖြင္႔မႈ ႏွစ္၄၀ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ ညီလာခံ ႀကီးက်ယ္ ခမ္းနားစြာ က်င္းပ 2018YY12MM18DD
• အမိႏုိင္ငံ၏မြန္ျမတ္ေသာပိုင္နက္နယ္ေျမကို နည္းနည္းမွ ခြဲထြက္၍မရေၾကာင္းရွီက်င္႔ဖိန္ဆုိ 2018YY12MM18DD
• တရုတ္ျပည္အေနနွင္႔ အရင္းခံအေရးကိစၥမ်ားတြင္ ျပိဳကြဲပ်က္စီးေရးလုပ္ေဆာင္ေသာ မွားယြင္းမႈ ေပၚထြက္လာ၍ မရေၾကာင္း ရွီက်င္႔ဖိန္ ေျပာၾကား 2018YY12MM18DD
• တရုတ္ျပည္သည္ တံခါးဖြင္႔မႈ တိုးခ်ဲ႔ျခင္း စြဲကိုင္ က်င္႔သံုးရမည္ဟု ရွီက်င္႔ဖိန္ဆို 2018YY12MM18DD
• တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို ထိပ္ဆံုးေနရာတြင္ ထားရမည္ဟုရွီက်င္႔ဖိန္ဆုိ 2018YY12MM18DD
• တရုတ္စနစ္၏အားသာခ်က္မ်ားကုိ အားသစ္ေလာင္းေပးရမည္ဟုရွီက်င္႔ဖိန္ဆုိ 2018YY12MM18DD
• တရုတ္ဝိ​ေသ​သထူးျခားခ်က္ပါရွိသည္႔ ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒကို အဆက္မျပတ္စြဲကိုင္ဖြ႔ံျဖိဳးသင္႔ ေၾကာင္း ရွီက်င္႔ဖိန္ ေျပာၾကား 2018YY12MM18DD
• တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ဦးေဆာင္မႈကိုအဆက္မျပတ္တိုးျမွင္႔ေကာင္းမြန္ ေစရန္စြဲကိုင္ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟုရွီက်င္႔ဖိန္ဆို 2018YY12MM18DD
• ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးသည္ တံခါးဖြင္႔ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၏အသက္ျဖစ္သည္ဟုရွီက်င္႔ဖိန္ဆို 2018YY12MM18DD
• ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္၊ ျပည္သူလူထုမ်ားအား ပိုမိုမ်ားျပားေသာ အက်ိဳးမ်ားကို ေဆာင္ၾကဥ္းသင္႔ေၾကာင္း ရွီက်င္႔ဖိန္ ေျပာၾကား 2018YY12MM18DD
• တရုတ္တံခါးဖြင္႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ ကမၻာအတြက္ သမိုင္း၀င္ အခြင္႔ေကာင္း မ်ားေဆာင္ၾကဥ္းခဲ႔သည္ဟု ဥေရာပ-တရုတ္ ဖိုရမ္ တည္ေထာင္သူ ေကာင္းတေ၀ ဆို 2018YY12MM18DD
• တံခါးဖြင္႔ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင္႔ တရုတ္ဝိေသသထူးျခားခ်က္ပါရွိေသာ ဆုိရွယ္လစ္လုပ္ငန္း တြန္းအားေပးျခင္းသည္ တရုတ္အေစာပုိင္းကာလတြင္ သမုိင္းဝင္ကိစၥႀကီး ၃ ခုထဲကတစ္ခုျဖစ္ 2018YY12MM18DD
• နိုင္ငံတကာ မိတ္ေဆြ ၁၀ ဦးတို႔သည္၊ တရုတ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈနွင္႔ တံခါးဖြင္႔မႈ ခ်စ္ၾကည္ေရး ဆု​တံ​ဆိပ္ ရရွိ 2018YY12MM18DD
• တရုတ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင္႔ တံခါးဖြင္႔မႈ ထပ္မံတာထြက္၊ ရႈေထာင္႔၃ခုမွေနၿပီး တရုတ္ျပည္ကို သိရွိနားလည္ 2018YY12MM18DD
• ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈနွင္႔ တံခါးဖြင္႔မႈ က်င္႔သံုးခဲ႔သည္႔ နွစ္ ၄၀ ျပည္႔ကို တရုတ္က ႀကီး​က်ယ္​ခမ္း​နားစြာ ေထာပနာျပဳ 2018YY12MM18DD
1  2  3  
   Webradio