• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   
• တရုတ္ျပည္တံခါးဖြင္႔ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသည္႔ ႏွစ္(၄၀)အတြင္းရရွိခဲ႔သည္႔ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို အီရန္ပညာရွင္မ်ား ခ်ီးက်ဴး 2018YY06MM12DD
• တရုတ္ လုပ္ငန္းကုမၸဏီသည္ ဘုရာဇီး၌ ဘီယာဒီ ဓါတ္ရထားလမ္း ေဆာက္လုပ္မည္ 2018YY06MM04DD
• ကြမ္တုံးျပည္နယ္ တုံးကြမ္ျမိဳ႔၏ Spallation Neutron Source 2018YY06MM01DD
• ကြမ္တုံးျပည္နယ္၏ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈလုပ္ငန္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 2018YY05MM31DD
• ကြမ္တုန္းျပည္နယ္၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ အဆင္႔ျမွင္႔တင္ေရး 2018YY05MM30DD
• ရွင္က်င္႔ျမိဳ႔၏ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္း 2018YY05MM28DD
• ကြမ္တုန္း၊ေဟာင္ေကာင္၊မကာအုိ ပင္လယ္ေကြ႔ႀကီးေဒသသည္ လူငယ္မ်ားအတြက္ အခြင္႔ေကာင္းမ်ားပံ႔ပိုး 2018YY05MM27DD
• ယေန႔ တံငါရြာ 2018YY05MM25DD
• ရွင္က်င္႔ၿမိဳ႕"အသက္ဘဏ္" 2018YY05MM24DD
• သိပံၸနည္းပညာ ဆန္းသစ္ျခင္းသည္ ရွင္က်င္႔ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကုိ အေထာက္အကူ ျပဳေန 2018YY05MM23DD
• လြန္ခဲ႔သည့္ ႏွစ္၄၀တြင္း ရွင္က်င္႔ တံငါရြာ တစ္ခု၏ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ 2018YY05MM22DD
   Webradio