• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   
• အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ ဆင္းရဲမႈ ပေပ်ာက္ေစေရး အတြက္ တရုတ္ ကူညီပံ႔ပိုးမႈေပး 2017YY03MM16DD
• ၁၂ ၾကိမ္ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ ပဥၥမအၾကိမ္အစည္းအေဝးမွ အစိုးရ လုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာကို အတည္ျပဳ 2017YY03MM16DD
• တရုတ္သည္ အာဆီယံနွင္႔ ကုန္ပစၥည္း အရည္အေသြး တုိင္းတာစစ္ေဆးမွု ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကုိ ဦးစားေပး 2017YY03MM16DD
• တရုတ္နုိင္ငံသည္ တံခါးဖြင္႔ေရးကို တုိးျဖည္႔မည္ဟု လီေခ႔ခ်န္ဆုိ 2017YY03MM16DD
• ဆင္းရဲမႈ ပေပ်ာက္ေစေရးႏွင္႔ ပတ္သက္၍ တရုတ္ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ ကိုယ္စားလွယ္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား တင္ျပ 2017YY03MM15DD
• ၁၂ ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္လုံးဆုိ္င္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ ပဥၥမ အၾကိမ္ အစည္းအေဝး က်င္းပျပီးစီး 2017YY03MM15DD
• တရုတ္ တရားမဥပေဒ အေထြေထြနည္းဥပေဒကုိ အတည္ျပဳ 2017YY03MM15DD
• တရုတ္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ ကြန္ဂရက္ႏွင္႔ ျပည္သူ႔ ႏိုင္ငံေရး အတိုင္ပင္ခံ ကြန္ဖရင္႔ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးမ်ား အေပၚ အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ပညာရွင္မ်ား အာရံုစိုက္ 2017YY03MM14DD
• ခ်မ္းသာျခင္းမွသည္ က်င့္၀တ္ႏႈန္းစံႏွင့္ညီေသာ ခ်မ္းသာျခင္းဆီသုိ႔ 2017YY03MM14DD
• ၂၀၁၇ ခုနွစ္တြင္ တရုတ္ျပည္ အဂတိလုိက္စားမွု တုိက္ဖ်က္ေရး ဆက္လက္ အားျဖည္႔မည္ 2017YY03MM14DD
• တရုတ္ျပည္သူ႔နုိင္ငံေရးအတုိင္ပင္ခံကြန္ဖရင္႔အစည္းအေဝးတြင္ အဆုိျပဳခ်က္ ၄၁၅၆ ကုိ လက္ခံ စိစစ္ 2017YY03MM14DD
• တရုတ္ ျပည္သူ႔ ကြန္ဂရက္ႏွင္႔ ျပည္သူ႔ ႏိုင္ငံေရး အတိုင္ပင္ခံ ကြန္ဖရင္႔ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝး အေပၚ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ ျပည္သူမ်ား အာရံုစိုက္ 2017YY03MM13DD
• ၁၂ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္သူ႔ ႏိုင္ငံေရးအတိုင္ပင္ခံကြန္ဖရင့္ ပဥၥမအႀကိမ္ အစည္းအေဝး ပိတ္ပဲြအခမ္းအနား က်င္းပ 2017YY03MM13DD
• အရပ္ဘက္ အင္အားမ်ား OBOR ထူေထာင္ေရးတြင္ ပါဝင္ရန္ ျပည္သူ႔နုိင္ငံေရး အတုိင္ပင္ခံ ကြန္ဖရင္႔ ေကာ္မတီဝင္မ်ား ပန္ၾကား 2017YY03MM13DD
• တရားမဥပေဒ အေထြေထြ နည္းဥပေဒမူၾကမ္း ေနရာ ၁၂၆ ခု ျပင္ဆင္ 2017YY03MM13DD
• တရုတ္နွင္႔ ဖိလစ္ပုိင္တုိ႔သည္ စက္မွုဇုန္ကုိ လက္တဲြ တည္ေထာင္မည္ 2017YY03MM12DD
• တရုတ္နွင္႔ ဖိလစ္ပုိင္တုိ႔သည္ စက္မွုဇုန္ကုိ လက္တဲြ တည္ေထာင္မည္ 2017YY03MM12DD
• ျပည္သူ႔နုိင္ငံေရးအတုိင္ပင္ခံကြန္ရင္႔ ေကာ္မတီဝင္မ်ား တရားမဥပေဒ အေထြေထြ စည္းမ်ဥ္းမ်ား မူၾကမ္း ေဆြးေနြး 2017YY03MM12DD
• တရုတ္ ျပည္သူ႔ကြန္ရက္နွင္႔ ျပည္သူ႔နုိင္ငံေရးအတုိင္ပင္ခံကြန္ဖရင္႔ တုိင္းရင္းသား ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေနြးပဲြ က်င္းပ 2017YY03MM12DD
• ၁၂ ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္သူ႔နုိင္ငံေရးအတုိင္ပင္ခံကြန္ဖရင္႔ စတုတၳအၾကိမ္ စုံညီ အစည္းအေဝး က်င္းပ 2017YY03MM12DD
• စီးပြားကုန္သြယ္ေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေအာင္ျမင္ မေအာင္ျမင္ ဆံုးျဖတ္ေပးႏိုင္တဲ့ ေသာ႔ခ်က္သည္ စီမံခန္႔ခဲြေရးျဖစ္ဟု SAIC ဥကၠ႒ဆို 2017YY03MM11DD
• တ​ရား​မ​ဥ​ပ​ေဒ အ​ေထြ​ေထြ​စည္း​မ်ဥ္း​ခ်ဳပ္ မူၾကမ္းကို တရုတ္ျပည္လံုးဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ အစည္းအေဝးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ခ်ီးက်ဴးၾက 2017YY03MM11DD
• တရုတ္ျပည္လံုးဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ အစည္းအေဝးမွ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ အခ်ိဳ႕၏ စိစစ္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရီွက်င္႔ဖိန္၊ လီေခ႔ခ်န္၊ က်န္းတယ္က်န္၊ လ်ဴယြင္ရွန္၊ ဝမ္ခ်ီရွန္၊ က်န္းေကာင္းလိ အသီးသီးပါဝင္ 2017YY03MM11DD
• ယခုႏွစ္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း တည္ၿငိမ္သြားမည္ဟု တရုတ္ ဗဟိုဘဏ္ ဥကၠ႒ဆို 2017YY03MM10DD
• ၁၂ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္သူ႔ႏုိင္ငံေရး အတုိင္ပင္ခံ ကြန္ဖရင္႔ ျပည္လံုးဆုိင္ရာ ေကာ္မတီ ပဥၥမ အၾကိမ္ အစည္းအေဝး ဒုတိယအၾကိမ္ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္အေဝး က်င္းပ 2017YY03MM10DD
• တရုတ္ျပည္လံုးဆုိင္ရာျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္အစည္းအေဝးမွ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အခ်ိဳ႕၏စိစစ္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လီေခ႔ခ်န္၊ က်န္းတယ္က်န္၊ ယြိက်င္႔ရွိန္၊ ဝမ္ခ်ီရွန္၊ က်န္းေကာင္းလိ အသီးသီးပါဝင္ 2017YY03MM10DD
• ၁၃ၾကိမ္ေျမာက္ NPC ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္မည္ 2017YY03MM09DD
• အာဆီယံအသိုက္အဝန္းတည္ေဆာက္ေရးဆက္လက္ေထာက္ခံအားေပးမည္ဟု ဝမ္ယိေျပာဆို 2017YY03MM09DD
• တရုတ္ျပည္လံုးဆုိင္ရာျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္အစည္းအေဝးမွ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အခ်ိဳ႕၏စိစစ္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရွီက်င္႔ဖိန္၊လီေခ႔ခ်န္၊က်န္းတယ္က်န္၊ယြိက်င္႔ရွိန္၊လ်ဴယြင္ရွန္၊က်န္းေကာင္း လိတုိ႔အသီးသီးပါဝင္ 2017YY03MM09DD
• ၁၂ႀကိမ္ေျမာက္တရုတ္ျပည္လံုးဆုိင္ရာျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ပဥၥမအႀကိမ္အစည္းအေဝးဒုတိယအႀကိမ္မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးက်င္းပ 2017YY03MM09DD
1  2  3  
   Webradio