• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

၂၀၁၇ ခုနွစ္တြင္ တရုတ္ျပည္ အဂတိလုိက္စားမွု တုိက္ဖ်က္ေရး ဆက္လက္ အားျဖည္႔မည္

(GMT+08:00) 2017-03-14 09:37:17

တရုတ္ျပည္သူ႔ တရားရုံးခ်ဳပ္နွင္႔ ျပည္သူ႔ ေရွ႔ေနရုံးခ်ဳပ္၏ လုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာကုိ မၾကာမီက ၁၂ ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ ပဥၥမ အၾကိမ္ အစည္းအေဝးသုိ႔ စိစစ္ရန္ တင္သြင္းခဲ႔သည္။ ျပည္သူ႔တရားရုံးခ်ဳပ္နွင္႔ ေရွ႔ေနရုံးခ်ဳပ္တုိ႔သည္ လြန္ခဲ႔သည္႔နွစ္က အဂတိလုိက္စားမွု တုိက္ဖ်က္ေရးဆုိင္ရာ ေအာင္ျမင္မွုမ်ားကုိ တင္ျပ သည္႔ အျပင္ ၂၀၁၇ ခုနွစ္တြင္ အဂတိလုိက္စားမွု တုိက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းကုိ ဆက္လက္ အားျဖည္႔ ေဆာင္ရြက္မည္ဟုလည္း ေဖၚျပထားသည္.

ျပည္သူ႔တရားရုံးခ်ဳပ္မွ လုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာတြင္၊ ၂၀၁၆ ခုနွစ္တြင္ အဆင္႔ဆင္႔ေသာ တရားရုံးမ်ားသည္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမွုနွင္႔ ျခစားမွု ၄ ေသာင္း ၅ ေထာင္ေက်ာ္၊ လူ ၆ ေသာင္း ၃ ေထာင္ေက်ာ္ကုိ စုံစမ္း စစ္ေဆး ျပီးစီးခဲ႔ေၾကာင္း၊ ယင္းတုိ႔အနက္ ျပည္နယ္မွဴးနွင္႔ ဝန္ၾကီးအဆင္႔ ေကဒါေခါင္းေဆာင္ ၃၅ ဦး ပါဝင္ျပီး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ အဆင္႔ ေကဒါ ေခါင္းေဆာင္ ၂၄၀ ဦး ပါဝင္ေၾကာင္း ေဖၚျပထားသည္။

ေရွ႔ေနရုံးခ်ဳပ္၏ လုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာတြင္၊ နုိင္ငံနွင္႔ေဒသ ၃၇ ခုသုိ႔ ထြက္ေျပးေသာ ျပစ္မွုက်ဴးလြန္ေသာ တရုတ္ အစုိးရ အရာရွိ ၁၆၄ ဦးကုိ ဖမ္းဆီး၍ တရုတ္ျပည္သုိ႔ ျပန္လည္ ပုိ႔ေဆာင္ခဲ႔ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားေဖၚျပထားသည္။

ျပည္သူ႔တရားရုံးခ်ဳပ္နွင္႔ ေရွ႔ေနရုံးခ်ဳပ္၏ လုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာတြင္၊ ယခုနွစ္တြင္ တရားဥပေဒ တာဝန္က်စနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွုနွင္႔ စီရင္ ဆုံးျဖတ္ေရးကုိ အျမဳေတ အျဖစ္ ထားသည္႔ ရာဇဝတ္မွု တရား စဲြဆုိေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွုကုိ ဆက္လက္ တြန္းအားေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရားေရး၏ လုပ္ငန္းတြင္ၾကြယ္မွုနွင္႔ သစၥာရွိမွုကိုိ တုိးျမွင္႔ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အေလးအနက္ ေဖၚျပထားပါသည္။

   Webradio