• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ဆင္းရဲမႈ ပေပ်ာက္ေစေရးႏွင္႔ ပတ္သက္၍ တရုတ္ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ ကိုယ္စားလွယ္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား တင္ျပ

(GMT+08:00) 2017-03-15 15:43:37

လက္ရွိအခ်ိန္က တရုတ္ျပည္၌ ဆင္းရဲသူ ဦးေရ သန္း၄၀ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း၊ ၂၀၂၀ျပည့္ ႏွစ္ေရာက္လွ်င္ ၄င္းဆင္းရဲသူ ဦးေရ သန္း၄၀အားလံုးကို ပေပ်ာက္ေစရန္ တရုတ္ျပည္ အေနႏွင္႔ ရည္မွန္းထားေၾကာင္း၊ ယခုအႀကိမ္ တရုတ္ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ ကြန္ဂရက္ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးတြင္ ေက်းလက္ေဒသ၊ အထူးသျဖင္႔ ဆင္းရဲေသာ ေက်းလက္ ေဒသမ်ားမွ လာေရာက္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဆင္းရဲမႈ ပေပ်ာက္ေစေရးႏွင္႔ ပတ္သက္၍ အဆိုျပဳခ်က္ႏွင္႔ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို တင္ျပခဲ႔ေၾကာင္း စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရသည္။

တရုတ္ျပည္ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိေသာ ေကြ႔က်ိဳးျပည္နယ္၏ ဆင္းရဲသူ ဦးေရသည္ တရုတ္ျပည္၌ အမ်ားဆံုး ျဖစ္သည္။ တရုတ္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ ကြန္ဂရက္ ကိုယ္စားလွယ္၊ ေကြ႔က်ိဳးျပည္နယ္ ေကြ႔ယန္ၿမိဳ႕ ဝူဒန္ ရပ္ကြက္ ဝမ္ကန္ရြာမွ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ ကလာပ္စည္း အတြင္းေရးမွဴး ဟြာခၽြမ္က ဆင္းရဲမႈ ပေပ်ာက္ေစေရးတြင္ စုေပါင္း စီးပြားေရးမွ တြန္းအားေပးေရး အခန္းက႑ကို အားျဖည့္ေဖာ္ထုတ္ရန္ အဆိုျပဳေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ရွန္ရွီးျပည္နယ္ ဟိုယန္ခရိုင္ ေဟခ်ီၿမိဳ႕နယ္ ဝူဖုန္း ရပ္ကြက္ နန္လ်န္ရြာ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ ကလာပ္စည္း အတြင္းေရးမွဴး ေလဝင္ဖန္းသည္ တရုတ္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ ကြန္ဂရက္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ နန္လ်န္ရြာသည္ ရွန္ရွီးျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိသည္။ ၄င္းေဒသ၏ ရွာေဖြေတြ႔ရွိေသာ ေက်ာက္မီးေသြး သတၱဳ ပမာဏမွာ တန္ခ်ိန္ ဘီလီယံ ၂၀ေက်ာ္ ရွိသည္။ ေလဝင္ဖန္းက ေဒသခံ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္ေနရာ ခ်ထားေရး တြန္းအားေပးေရး အတြက္ ေက်ာက္မီးေသးသံုး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပး လုပ္ငန္း တည္ေဆာက္ရန္ အဆိုျပဳခဲ႔ေၾကာင္း စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရသည္။

၂၀၁၆ခုႏွစ္က တရုတ္ျပည္ အလႊာေပါင္းစံုမွ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖင္႔ တစ္ျပည္ လံုးတြင္ ဆင္းရဲသူ ဦးေရ ၁၂သန္း ၄သိန္း ေလွ်ာ႔ခ်ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္ အစုိးရ လုပ္ငန္း အစီရင္ခံစာတြင္ ဆင္းရဲသူ ၁၀သန္းေက်ာ္ ေလွ်ာ႔ခ်ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ကို တင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

   Webradio