• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   
• "တရုတ္-ရွီက်င္႔ဖိန္ကာလ" မွတ္တမ္းတင္ကား စတင္ထုတ္လႊင္႔ 2017YY10MM18DD
• ႏိုင္ငံတကာ ေရးရာမ်ားတြင္ တရုတ္ျပည္က ပိုမိုအေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ မေလးရွား လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဆို 2017YY10MM18DD
• လူသားအတြက္ အက်ိဳးျပဳစြမ္းေဆာင္ျခင္းသည္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္မ်ား၏ တာဝန္ဝတၱရား ျဖစ္သည္ဟု ရွီက်င္႔ဖိန္ ဆုိ 2017YY10MM18DD
• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံတြင္ အစီရင္ခံစာ တင္ျပ၊ တရုတ္ ထူးျခားခ်က္ဝိေသသပါ ဆုိရွယ္လစ္သည္ ေခတ္သစ္ ဝင္ေရာက္ 2017YY10MM18DD
• တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ အာဏာက်င္႔သံုးႏိုင္စြမ္း တိုးျမွင္႔ရန္ လိုအပ္ 2017YY10MM18DD
• ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံ အျပီးတြင္ ဦးေဆာင္ ၾကီးၾကပ္ေရး ဌာနမ်ားကုိ တုိးျဖည္႔ ထားရွိမည္ 2017YY10MM18DD
• တရုတ္ျပည္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ ႀကီးၾကပ္ေရး စနစ္ကို တည္ေဆာက္မည္ 2017YY10MM18DD
• တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ အဂတိလုိက္စားမွု တုိက္ဖ်က္ေရးကုိ အားျဖည္႔မည္ 2017YY10MM18DD
• တရုတ္ျပည္သည္ ဘယ္ေတာ႔မွ ဗိုလ္က်မႈျပဳမည္ မဟုတ္သလို ခ်ဲ႕ထြင္မႈ ျပဳမည္လည္း မဟုတ္ 2017YY10MM18DD
• ထုိင္ဝမ္မွ မည္သည္႔ နုိင္ငံေရးပါတီ မဆုိ ၁၉၉၂ သေဘာတူညီမွုကုိ အသိအမွတ္ ျပဳမွ ျပည္မၾကီးနွင္႔ ေဆြးေႏြးနုိင္ 2017YY10MM18DD
• ေဟာင္ေကာင္ႏွင္႔မကာအို အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဒသ အစုိးရမ်ားႏွင္႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ စနစ္ ဆိုင္ရာ တာဝန္မ်ား လိုက္နာက်င္႔သံုးရန္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အားေပးေထာက္ခံ 2017YY10MM18DD
• ယခု ရာစု အလယ္ပုိင္းတြင္ ကမၻာ႔ေရွ႔ေျပး တပ္မေတာ္ကုိ တည္ေထာင္ရမည္ 2017YY10MM18DD
• တရုတ္ျပည္သည္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ တည္ေဆာက္ေရး စနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင္႔ သာယာလွပေသာ တရုတ္ျပည္ တည္ေဆာက္ေရးကို အရွိန္ျမွင္႔ေဆာင္ရြက္မည္ 2017YY10MM18DD
• တရုတ္ ထူးျခားခ်က္ဝိေသသပါရွိေသာ ဆုိရွယ္လစ္ေခတ္သစ္ အေတြးအေခၚ ထုတ္ျပန္ 2017YY10MM18DD
• အမ်ိဳးသား က႑စုံ ဆက္တုိက္ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မွု စနစ္ တင္ျပ 2017YY10MM18DD
• ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္တြင္ တရုတ္ ေက်းလက္ေဒသတြင္ ဆင္းရဲမႈ လံုးဝ ပေပ်ာက္ေစမည္ 2017YY10MM18DD
• တရုတ္ ကေလးမ်ားသည္ တရားမွ်တျပီး အရည္အေသြး ျမင္႔မားေသာ ပညာသင္ၾကားခြင္႔ ခံစားေန 2017YY10MM18DD
• တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ လက္ေတြ႔ က်င္႔သံုးေဖာ္ေဆာင္ေရး ႏွင္႔ႀကီးၾကပ္ေရးကို အားျဖည့္ ေဆာင္ရြက္ 2017YY10MM18DD
• တရုတ္ တံခါးဖြင္႔ေရးကုိ တုိးခ်ဲ႔မည္ 2017YY10MM18DD
• ညီလာခံ အစီရင္ခံစာတြင္ တရုတ္ျပည္သည္ Negative list of market access စနစ္ကို ဘက္စံု က်င္႔သံုးမည္ 2017YY10MM18DD
• တရုတ္နုိင္ငံသည္ ေက်းလက္ ရွင္သန္ေရး ဗ်ဴဟာကုိ က်င္႔သုံးမည္ 2017YY10MM18DD
• တရုတ္ ဆိုရွယ္လစ္ ေခတ္မီေရး ႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ေရး အခ်ိန္ဇယားရွိ 2017YY10MM18DD
• တရုတ္ျပည္၏ အဓိက လူမႈေရး ပဋိပကၡ ေျပာင္းလဲလာ 2017YY10MM18DD
• တရုတ္နုိင္ငံသည္ ေခတ္သစ္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ျပီ 2017YY10MM18DD
• တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါ၏ အဂတိ လိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဆိုင္ရာ အေျခအေန ျဖစ္တည္ခိုင္မာလာ 2017YY10MM18DD
• လြန္ခဲ႔သည္႔ငါးနွစ္အတြင္း တရုတ္နုိင္ငံသည္ က႑စုံ သံတမန္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ 2017YY10MM18DD
• ၿပီးခဲ႔သည့္ ၅ႏွစ္အတြင္း တရုတ္ျပည္တြင္ ဆင္းရဲမႈ ပေပ်ာက္သူ ဦးေရ သန္း ၆၀ေက်ာ္ရွိ 2017YY10MM18DD
• တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ စီးပြါးေရးဆုိင္ရာ အေရးၾကီး တုိးတက္မွုမ်ားရရွိ 2017YY10MM18DD
• ၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ အေထြေထြ ညီလာခံ ဖြင္႔လွစ္၊ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ႏိုင္ငံေရး အစီရင္ခံစာ တင္သြင္း 2017YY10MM18DD
• တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံ သဘာပတိ အဖဲြ႔ ပထမ အၾကိမ္ အစည္းအေဝး က်င္းပ 2017YY10MM18DD
1  2  3  
   Webradio