• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   
• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး အျဖစ္ အေရြး ခံရျခင္းကုိ နုိင္ငံနွင္႔ နုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ေထာမနာ ျပဳ 2017YY10MM28DD
• တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္လံုး ဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံ၏ အစီရင္ခံစာ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပျခင္း ဆိုင္ရာ သီးျခား သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြ က်င္းပ 2017YY10MM26DD
• ၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ ပထမအႀကိမ္ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝး သတင္းျပန္တမ္းကို ထုတ္ျပန္ 2017YY10MM25DD
• ျပည္တြင္းျပည္ပသတင္းေထာက္မ်ားသည္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္မႈျပဳလုပ္ေနစဥ္ 2017YY10MM25DD
• ျပည္တြင္းျပည္ပသတင္းေထာက္မ်ားသည္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္မႈျပဳလုပ္ေနစဥ္ 2017YY10MM25DD
• ၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ CPC ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ညီလာခံ က်င္းပၿပီးစီး 2017YY10MM24DD
• ၁၉ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ျပည္လံုးဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံက်င္းပျပီးစီး 2017YY10MM24DD
• Belt and Road တည္ေဆာက္ေရးတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္မည္ဟု ျမန္မာျပည္ တရုတ္ ကုန္သည္မ်ားအသင္း ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဥကၠ႒ေျပာဆို 2017YY10MM22DD
• ၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ CPC ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ညီလာခံ အစီရင္ခံစာကို ျမန္မာ ဝါရင္႔ မီဒီယာသမား မ်ားစြာ ခ်ီးက်ဴး 2017YY10MM21DD
• ရွီက်င္႔ဖိန္၏ နုိင္ငံေရး စီမံခန္႔ခဲြမွု အေတြးအေခၚကုိ ျမန္မာ ဝါရင္႔မီဒီယာပုဂၢိလ္ ခ်ီးက်ဴး 2017YY10MM19DD
• ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ အေထြေထြညီလာခံဖြင္႔ပြဲ အခမ္းအနားကို ပီကင္းျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္ၾကီးတြင္ က်င္းပ 2017YY10MM18DD
• တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံ သဘာပတိ အဖဲြ႔ ပထမ အၾကိမ္ အစည္းအေဝး က်င္းပ 2017YY10MM18DD
• ၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ အေထြေထြ ညီလာခံ ၇ရက္ၾကာ က်င္းပမည္၊ ပါတီ အေျခခံ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒကို ျပင္ဆင္မည္ 2017YY10MM17DD
• အ​နာ​ဂတ္တြင္ တရုတ္ျပည္၌ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ စီးပြားေရးအခြင္႔ခါရွိမည္ဟု ပင္လယ္ရပ္ျခား ေရာက္ တရုတ္အႏြယ္ဖြားကုန္သည္မ်ားခံယူၾက 2017YY10MM14DD
• ၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ အေထြေထြ ညီလာခံ အၿပီးတြင္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ဦးေဆာင္မႈ ပိုမို ရွင္သန္၊ ထူးကဲေကာင္းမြန္မည္ဟု ထိုင္းဒုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ အႀကံေပးအရာရွိဆို 2017YY10MM09DD
• ရွီက်င္႔ဖိန္ ဟူဟိုေဟာက္ၿမိဳ႕ မိဘမဲ႔ကေလးႏွင္႔ မသန္စြမ္းသူ ကေလးမ်ား ျပဳစုေစာင္႔ေရွာက္ ေရးဌာနကို သြားေရာက္ ၾကည့္ရႈ 2017YY09MM22DD
• တရုတ္ျပည္သည္၊ ျမန္မာအစိုးရအား ရဲအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား လွဴဒါန္း 2017YY09MM21DD
• က်န္းေတက်န္းသည္ ျမန္မာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင္႔နွင္႔ ေတြ႔ဆုံ 2017YY09MM08DD
   Webradio