• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

က်ဴးရွန္းဆိပ္ကမ္းသည္ တရုတ္ျပည္မွ အႀကီးဆံုးေသာ ပင္လယ္ျပင္ ဓာဆ္ဆီသြင္းစခန္းႏွင္႔ ဝန္ေဆာင္မႈဇုန္ ျဖစ္လာ
More>>
• ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ႕တဲ႔ေဒသမွ ခ်မ္းသာတဲ႔ ေဒသသုိ႔ အိမ္ေျပာင္းနည္းဟာ ဆင္းရဲသူ မ်ားစြာ အက်ိဳးခံစားေစရတယ္
• ၾသစေၾတးလ်ရိွ ဖူက်န႔္ကုန္သည္မ်ား၏ လုပ္ငန္းထူေထာင္ေရးေဟာေျပာပြဲက်င္းပ
• ေဟာင္ေကာင္ေဒသဆုိင္ရာႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနရံုးသည္ တံခါးဖြင္႔ျပဳျပင္ေျပာင္းေရးႏွစ္ ၄၀ ျပည္႔အထိမ္းအမွတ္ open day လႈပ္ရွားမႈက်င္းပ
• တရုတ္ျပည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနွင္႔ တံခါးဖြင္႔ေရး နွစ္ ၄၀ ျပည္႔နွင္႔ စီးပြါးေရး ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ နွီးေနွာဖလွယ္ပဲြကုိ စပိန္၌ က်င္းပ
• တံခါးဖြင္႔ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွစ္၄၀အတြင္း တရုတ္ဘာသာစကားဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း လ်င္ျမန္စြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္
• "တံခါးဖြင္႔ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏွစ္၄၀ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အနားကပံုႏွိပ္" ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို ေဘက်င္း၌ က်င္းပ
• (၁၁)လ (၁၁) ရက္ ေစ်းဝယ္ပဲြေတာ္ ၁၀ နွစ္ ျပည္႔ၿပီ
• ေဆြရွိအန္သည္ ေဟာင္ေကာင္၊မကာအုိနယ္ပယ္အသီးသီး ႏုိင္ငံေတာ္တံခါးဖြင္႔ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးႏွစ္၄၀ျပည္႔အထိမ္းအမွတ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိပါဝင္ရန္ ေဘက်င္းသုိ႔ေရာက္ရွိ
More>>

• ေဂဟစနစ္အလွဆံုးရြာေလး

• ျမစ္လယ္ ေရေလွာင္ကန္ဟာ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သား ၁၃ သန္း အက်ဳိးရိွေစ

• အရပ္ဘက္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးကၽြမ္းက်င္သူမ်ား

• အထူးလကၡဏာပါရိွတဲ႔ ငါးဖမ္းရြာ

• ဝမ္႔ဖူတံတားႀကီး

• တရုတ္ႏုိင္ငံသို႔ မုခ်သြားၾကည္႔ပါဟု ဘယ္လ္ဂ်ီယံျပည္ေထာင္စုေအာက္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဘရက္ခ္ဆုိ

• ရွင္းက်င္႔ျမိဳ႔ႏွင္႔တရုတ္ျပည္္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင္႔တံခါးဖြင္႔ေရးႏွစ္ ၄၀

• ရွင္းက်င္႔ျမိဳ႔ႏွင္႔တရုတ္ျပည္္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင္႔တံခါးဖြင္႔ေရးႏွစ္ ၄၀
More>>