• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ရွင္က်င္႔ၿမိဳ႕"အသက္ဘဏ္"
More>>
• တရုတ္ျပည္တံခါးဖြင္႔ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသည္႔ ႏွစ္(၄၀)အတြင္းရရွိခဲ႔သည္႔ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို အီရန္ပညာရွင္မ်ား ခ်ီးက်ဴး
• တရုတ္ လုပ္ငန္းကုမၸဏီသည္ ဘုရာဇီး၌ ဘီယာဒီ ဓါတ္ရထားလမ္း ေဆာက္လုပ္မည္
• ကြမ္တုံးျပည္နယ္ တုံးကြမ္ျမိဳ႔၏ Spallation Neutron Source
• ကြမ္တုံးျပည္နယ္၏ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈလုပ္ငန္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး
• ကြမ္တုန္းျပည္နယ္၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ အဆင္႔ျမွင္႔တင္ေရး
• ရွင္က်င္႔ျမိဳ႔၏ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္း
• ကြမ္တုန္း၊ေဟာင္ေကာင္၊မကာအုိ ပင္လယ္ေကြ႔ႀကီးေဒသသည္ လူငယ္မ်ားအတြက္ အခြင္႔ေကာင္းမ်ားပံ႔ပိုး
• ယေန႔ တံငါရြာ
More>>

• ရွင္းက်င္႔ျမိဳ႔ႏွင္႔တရုတ္ျပည္္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင္႔တံခါးဖြင္႔ေရးႏွစ္ ၄၀

• ရွင္းက်င္႔ျမိဳ႔ႏွင္႔တရုတ္ျပည္္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင္႔တံခါးဖြင္႔ေရးႏွစ္ ၄၀

• ရွင္းက်င္႔ျမိဳ႔ႏွင္႔တရုတ္ျပည္္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင္႔တံခါးဖြင္႔ေရးႏွစ္ ၄၀

• ရွင္းက်င္႔ျမိဳ႔ႏွင္႔တရုတ္ျပည္္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင္႔တံခါးဖြင္႔ေရးႏွစ္ ၄၀
More>>