• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

က်ဴးရွန္းဆိပ္ကမ္းသည္ တရုတ္ျပည္မွ အႀကီးဆံုးေသာ ပင္လယ္ျပင္ ဓာဆ္ဆီသြင္းစခန္းႏွင္႔ ဝန္ေဆာင္မႈဇုန္ ျဖစ္လာ
More>>
• က်ဴးရွန္းဆိပ္ကမ္းသည္ တရုတ္ျပည္မွ အႀကီးဆံုးေသာ ပင္လယ္ျပင္ ဓာဆ္ဆီသြင္းစခန္းႏွင္႔ ဝန္ေဆာင္မႈဇုန္ ျဖစ္လာ
• နုိင္ငံတုိင္း ကုိယ္႔နုိင္ငံရဲ႕ ရုပ္ရွင္ကား အစဥ္အလာကုိ ရွာေဖြေနတယ္လုိ႔ ဂ်ာမဏီ ရုပ္ရွင္ သမား တစ္ဦး ဆုိ
• ျမစ္ေခ်ာင္း-ပင္လယ္ တိုက္ရိုက္ ဆိုက္ေရာက္ေသာသေဘၤာ
• ပန္ဒါဝက္ဝံလို ရွားပါးၿပီး တန္ဖိုးရိွလွတဲ႔ ယန္စီျမစ္ငါးႀကီးကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္
• 3D ပံုႏိွပ္ ယဥ္ေက်းမႈ ျပတိုက္
• ယန္က်ဴးၿမိဳ႕ ပန္းပုအႏုပညာ
• ယခင္က အမိႈက္ပံု၊ ယခု စိုစြတ္ေျမဥယ်ာဥ္
• တရုတ္ႏုိင္ငံသို႔ မုခ်သြားၾကည္႔ပါဟု ဘယ္လ္ဂ်ီယံျပည္ေထာင္စုေအာက္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဘရက္ခ္ဆုိ
More>>

• ေဂဟစနစ္အလွဆံုးရြာေလး

• ျမစ္လယ္ ေရေလွာင္ကန္ဟာ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သား ၁၃ သန္း အက်ဳိးရိွေစ

• အရပ္ဘက္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးကၽြမ္းက်င္သူမ်ား

• အထူးလကၡဏာပါရိွတဲ႔ ငါးဖမ္းရြာ

• ဝမ္႔ဖူတံတားႀကီး

• တရုတ္ႏုိင္ငံသို႔ မုခ်သြားၾကည္႔ပါဟု ဘယ္လ္ဂ်ီယံျပည္ေထာင္စုေအာက္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဘရက္ခ္ဆုိ

• ရွင္းက်င္႔ျမိဳ႔ႏွင္႔တရုတ္ျပည္္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင္႔တံခါးဖြင္႔ေရးႏွစ္ ၄၀

• ရွင္းက်င္႔ျမိဳ႔ႏွင္႔တရုတ္ျပည္္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင္႔တံခါးဖြင္႔ေရးႏွစ္ ၄၀
More>>