• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   
• ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ႏွစ္ ၄၀ 2018YY12MM19DD
• ေဂဟစနစ္အလွဆံုးရြာေလး 2018YY08MM14DD
• ျမစ္လယ္ ေရေလွာင္ကန္ဟာ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သား ၁၃ သန္း အက်ဳိးရိွေစ 2018YY08MM14DD
• အရပ္ဘက္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးကၽြမ္းက်င္သူမ်ား 2018YY08MM13DD
• အထူးလကၡဏာပါရိွတဲ႔ ငါးဖမ္းရြာ 2018YY08MM13DD
• ဝမ္႔ဖူတံတားႀကီး 2018YY08MM13DD
• တရုတ္ႏုိင္ငံသို႔ မုခ်သြားၾကည္႔ပါဟု ဘယ္လ္ဂ်ီယံျပည္ေထာင္စုေအာက္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဘရက္ခ္ဆုိ 2018YY08MM13DD
• ရွင္းက်င္႔ျမိဳ႔ႏွင္႔တရုတ္ျပည္္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင္႔တံခါးဖြင္႔ေရးႏွစ္ ၄၀ 2018YY05MM21DD
• ရွင္းက်င္႔ျမိဳ႔ႏွင္႔တရုတ္ျပည္္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင္႔တံခါးဖြင္႔ေရးႏွစ္ ၄၀ 2018YY05MM21DD
• ရွင္းက်င္႔ျမိဳ႔ႏွင္႔တရုတ္ျပည္္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင္႔တံခါးဖြင္႔ေရးႏွစ္ ၄၀ 2018YY05MM21DD
• ရွင္းက်င္႔ျမိဳ႔ႏွင္႔တရုတ္ျပည္္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင္႔တံခါးဖြင္႔ေရးႏွစ္ ၄၀ 2018YY05MM21DD
• 改革开放40年 2018YY05MM18DD
   Webradio