• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ကုလသမဂၢ"OBOR"ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ
More>>
• OBOR ထိပ္သီးဖုိရမ္က်င္းပမည္႔အေပၚ ဦးရဲထြန္း၏အျမင္သံုးသပ္ခ်က္
• ကမၻာ႔ဘဏ္ႏွင္႔ အာရွအေျခခံအေဆာက္အဦရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံေရးဘဏ္တုိ႔ နားလည္မႈအမွာစာ တမ္းခ်ဳပ္ဆုိ
• "၂၁ရာစု ပင္လယ္ျပင္ ပိုးလမ္းမႀကီး တရုတ္-အာဆီယံ အတူတည္ေဆာက္ေရး" ပူးတဲြ သတင္းရယူေရး အဖဲြ႔ တရုတ္ျပည္ ဟူနန္ျပည္နယ္တြင္ ခရီးလွည့္လည္
• 

တရုတ္ႏွင္႔ Belt and Road တေလွ်ာက္က ႏိုင္ငံမ်ား လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆို

• ယန္ေက်ခ်ီက မေလးရွား ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးႏွင္႔ ေတြ႔ဆံု
• သတၱမအၾကိမ္အာရွသုေတသနဖိုရမ္ကို ပီကင္းျမိဳ႔၌ က်င္းပ
• ယူနန္ျပည္နယ္နွင္႔ Belt and Road နုိင္ငံမ်ား ကုန္ထုတ္လုပ္မွု ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အက်ိဳး ထင္ရွား
• တတိယၾကိမ္ေျမာက္တရုတ္-အာဆီယံ၂၁ရာစုပင္လယ္ပိုးလမ္းမၾကီးပူးတြဲသတင္းေကာက္ယူျခင္းလႈပ္ရွားမႈစတင္
More>>