• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

NPC အစည္းအေဝး ရုပ္သိမ္း
More>>
• NPCႏွင္႔ CPPCC အစည္းအေဝး အက်ိဳးရလဒ္မ်ား တရုတ္ျပည္သူမ်ား ေျပာဆို
• တရုတ္လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင္႔လယ္သမားမ်ားႏွင္႔ပတ္သက္၍ လီေခ႔ခ်န္ ေျပာဆုိ
• ေရလက္ၾကားႏွစ္ဖက္ကမ္းဆက္ဆံမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ လီေခ့ခ်မ္း၏ ေျပာၾကားခ်က္
• အိမ္နီးခ်င္းေကာင္းဆက္ဆံမႈေဖာ္ေဆာင္ရန္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား၏ လက္တြဲၾကိဳးပမ္းမႈ လိုသည္ဟု လီေခ့ခ်မ္းဆို
• စိန္ေခၚမႈႏွင္႔ အခြင္႔အလမ္း တရုတ္ စီးပြားေရး ရင္ဆိုင္
More>>
အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္ အစိုးရလုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာကို တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္ျခင္း

• ကိုယ္စားလွယ္မ်ားစာတမ္းဖတ္ေနစဥ္

• တရုတ္ျပည္လံုးဆိုင္ရာျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္အၿမဲတမ္းေကာ္မတီဥကၠ႒က်န္ဒယ္က်န္းလုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာတင္ျပေနစဥ္

• NPCႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝး ဒုတိယအႀကိမ္မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝး က်င္းပ

• အစည္းအေဝးတက္ေရာက္သူမ်ား လုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာကို အာရံုစိုက္ၾကားနာေန

• ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္လီေခ့ခ်န္ အစိုးရလုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာတင္ျပေနစဥ္

• ျပည္လံုးဆိုင္ရာျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္အျမဲတမ္းေကာ္မတီဥကၠ႒က်န္းဒယ္က်န္း အစည္းအေဝး ၾကီးမွဴးက်င္းပေနစဥ္

• ၁၂ ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ စတုတၳအၾကိမ္ အစည္းအေဝး ဖြင္႔လွစ္

• NPCႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား သတင္းရယူေနေသာ သတင္းေထာက္မ်ား။

• ကိုယ္စားလွယ္ေက်ာင္းထိုင္ဆရာႀကီးစိယံုးရွင့္ အစိုးရလုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာဖတ္ေနစဥ္

• အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီထုတ္လႊင့္ေနေသာစီအာအိုင္ဝန္ထမ္းမ်ား

• တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား။

• တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုကိုယ္စားလွယ္မ်ား။
More>>