• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ႏိုင္ငံဟာ (GMS)အဖြဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအလားအလာအေပၚ ယံု ၾကည္စိတ္အျပည့္ရွိေၾကာင္း တရုတ္ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီး(ရွယ့္ရွဳရိန္)ကေျပာၾကား

(GMT+08:00) 2011-12-16 17:50:50

 

 

မဟာမဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္းေဒသငယ္ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေရးစတုတၱအၾကိ္မ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအစည္းအေ၀းကို ဒီလ၁၉-ရက္ေန့မွ၂၀-ရက္ေန့အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ျမိဳ႔ေတာ္ေနျပည္ေတာ္မွာက်င္းပခဲ့ပါတယ္။တရုတ္ႏို္င္ငံေတာ္ေကာင္စီ၀င္ (တိုက္ဘင္ကို)ဟာအစည္းအေ၀းတက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။အစည္းအေ၀းမွာအတည္ျပဳသည့္အနာဂတ္၁၀-ႏွစ္အတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္၇ြက္ေရးမဟာဗ်ဴဟာဟာ (GMS)အဖြဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဦးတည္ခ်က္အတြက္ လမ္းညႊန္ျပေပးမွာျဖစ္ေၾကာင္း တရုတ္ျပည္သူ႔ေန့စဥ္သတင္းစာမွ သတင္းအရသိရပါတယ္။

(GMS)ေခၚမဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္းေဒသငယ္စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကို၁၉၉၂-ခုနွစ္က အာရွဖြံံျဖိဳးေရးဘဏ္ရဲ့ကမ္းလွမ္းခ်က္အရ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ျပီးအဖြဲ့၀င္မ်ားမွာ တရုတ္၊ကေမၻာဒီးယား၊လာအို၊ျမန္မာ၊ထိုင္းနဲ့ ဗီယက္နမ္၆-ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ဟာမဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္းေဒသငယ္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကားစီးပြားေရးကူးလူးဖလွယ္မွု တိုးျမွင့္ဖို႔၊ေဒသယွဥ္ျပိဳင္စြမ္းအားတိုးျမွင့္ဖို႔၊စီးပြားေရးနဲ့လူမွုေရးျပဳင္တူဖြံ့ျဖိဳးတိုးတက္ေစဖို႔ ပဲျဖစ္ပါတယ္။   

တရုတ္ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီး(ရွယ့္ရွဳရိန္)ဟာ မဟာမဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္းေဒသငယ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးနဲ့ပတ္သက္ျပီး သတင္းေထာက္ကိုေျပာၾကားရာမွာ ၂၀၁၀-ခုနွစ္ႏွစ္ ကုန္အထိ မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္းေဒသငယ္ႏိုုင္ငံမ်ားဟာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊စြမ္းအင္၊ေၾကး နန္းဆက္သြယ္ေရး၊ပတ္၀န္ုးက်င္၊လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး၊လူ့အရင္းအျမစ္ေဖၚထုတ္ေရး၊ခရီး သြားလုပ္ငန္း၊ကုန္သြယ္မွု ေခ်ာေမြ႔အဆင္ေျပေစေရးနဲ့ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွု နယ္ပယ္၉-ခုမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု၂၂၇-ရပ္ေဖၚေဆာင္ခဲ့ျပီျဖစ္ျပီး ေငြေၾကး အေမရိကန္ေဒၚလာ  ၁၄-ဘီလီယံအထိထုတ္ေပးခဲ့ျပီျဖစ္ေၾကာင္း၊အဆိုပါလုပ္ငန္းရပ္မ်ားေဖၚေဆာင္ျခင္းဟာ မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္းေဒသငယ္ ပူးေပါင္းေဆာင္၇ြက္မွုနဲ့ အဖြဲ့၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကားစီးပြားေရးနဲ့လူမွုေရးဖြံ့ျဖိဳးတိုးတက္ေရးကိုတိုးျမွင့္ခဲ့ေၾကာင္း၊အထူးသျဖင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုတည္ေဆာက္ေရးဘက္မွာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မွုအလြန္တင္ရွားေၾကာင္း၊အခုအခ်ိန္အထိ တရုတ္ႏိုင္ငံကူမင္းမွထိုင္းႏိုင္ငံဘန္ ေကာက္အထိ၊ဗီယက္နမ္မွျမန္မာအထိ၊ဗီယက္နမ္မွထိုင္းအထိ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလမ္း ေၾကာင္း၃-ခုကိုအေျခခံအားျဖင့္တည္ေဆာက္ျပီးစီးျပီျဖစ္ေၾကာင္း၊လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္ လုပ္ေရးနဲ့ ပို႔ေဆာင္ေရးအေဆာက္အအံုမ်ားကိုအသစ္တည္ေဆာက္ျပီး လွ်ုပ္စစ္ဓါတ္အားကုန္သြယ္မွုနဲ့လွ်ုပ္စစ္ဓါတ္အားေစ်းကက္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းကို တက္ၾကြစြာေဖၚေဆာင္ ခဲ့ေၾကာင္း၊အဖဲြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားကိုဆက္သြယ္ဖံုးလႊြမ္းထားတဲ့ ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ကိုတည္ေဆာက္ျပီးစီးျပီျဖစ္ေၾကာင္း၊အာရွဖြံ့ျဖိဳးေရးဘဏ္ရဲ့ေထာက္ခံမွုျဖင့္ ဖႏြမ္ပင္စီမံကိန္းေခၚ လူ႔စြမ္းရည္ ျမွင့္တင္ေစေရးလုပ္ငန္းရပ္ကိုေဖၚေဆာင္ခဲ့ျပီး အဖြဲ့၀င္ႏိုင္ငံမ်ားရဲ့ အစိုးရ၀န္ထမ္း၂၀၀၀ေက်ာ္တို႔အတြက္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရးသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ေျပာၾကားပါတယ္။

 (GMS)အဖြဲ့၀င္ႏိုင္ငံအျဖစ္ တရုတ္ႏိုင္ငံဟာ GMSအဖြဲ့ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ မွုမွာ အစဥ္တစိုက္အေရးထားျပီး တတ္ႏိုင္သမွ်ေထာက္ခံအားေပးမွုျပဳလုပ္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏိုင္ငံဟာ ကူမင္းမွဘန္ေကာက္အထိကာလမ္းနဲ့ (ခ်န္ကြန္)မွ(ေဟြရွာ)အထိတံတါး ေဆာက္လုပ္မွု၊အထက္မဲေခါင္ျမစ္ေရေၾကာင္း ျပဳျပင္မွု၊ကူမင္းမွစင္ကာပူအထိမီးရထားလမ္း ေဆာက္လုပ္မွုလုပ္ငန္းတို႔မွာ တက္ၾကြစြာပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း၊မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္းေဒသငယ္ သတင္း အခ်က္အလက္အျမန္ပို႔ေဆာင္ဖလွယ္ဖို႔နဲ့ဇီ၀မ်ဳိးစံုထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ဖို႔  တရုတ္ႏိုင္ငံရဲ့ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကိုအဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားက ေထာက္ခံအားေပးေၾကာင္း၊တရုတ္ႏိုင္ငံဟာလဲ ကုန္သြယ္မွုပိုမိုေခ်ာေမြ႔အဆင္ေျပေစေရး၊လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးနဲ့ ကူးစက္ေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္မွု၊ခရီးသြားလုပ္ငန္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုတို႔ကိုလဲ တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ခဲေၾကာင္း မစၥတာ(ရွယ့္ရွဳရိန္)ကေျပာၾကားပါတယ္။

 လာမယ့္ႏွစ္ဟာ GMSအဖြဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ႏွစ္၂၀-ျပည့္ေျမာက္ႏွစ္ျဖစ္ ပါတယ္။တရုတ္ဘက္ဟာ ျပီးခဲ့တဲ့ အႏွစ္၂၀-အတြင္း အဖြဲ့၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား လက္ေတြ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုရလာဒ္အေပၚ ေက်နပ္မိျပီး အနာဂတ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးနဲ့ဖြံ့ျဖိဳး ေရးအတြက္လည္း ယံုၾကည္မွုအျပည့္ရွိပါေၾကာင္း မစၥတာ(ရွယ့္ရွဳရိန္)ကေျပာၾကားပါတယ္။  
   Webradio