• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္-အာဆီယံခရီးသြားလုပ္ငန္းျဖင့္ ဆင္းရဲမွုေလွ်ာ့ခ်ေရးေဆြးေနြးပဲြ က်င္းပ

(GMT+08:00) 2011-11-04 16:36:41

 ႏို၀င္ဘာလ၁-ရက္ေန႔မွ၂-ရက္ေန့အထိ တရုတ္ျပည္ကြမ္ရွီးျပည္နယ္(နန္နင္း) ျမိဳ့မွာက်င္းပခဲ့တဲ့ တရုတ္-အာဆီယံခရီးသြားလုပ္ငန္းျဖင့္ ဆင္းရဲမွုေလွ်ာ့ခ်ေရးေဆြးေနြးပဲြ မွာ တရုတ္နဲ႔အာဆီယံတို႔ဟာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုျဖင့္ တရုတ္နဲ့အာဆီယံႏို္င္ငံမ်ားရဲ့အရပ္ဖက္လုပ္ငန္းေငြရင္းမ်ားကို  ေဒသတြင္းခရီးသြား လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ျမဳပ္ႏွံေစဖို႔၊တရုတ္နဲ့ေဒသတြင္း ဆင္းရဲမဲြေတမွုေလွ်ာ့ခ်ေစဖို႔နည္းလမ္းသစ္ရွာၾကံမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပပါတယ္။

မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္းေဒသငယ္ စက္မွုနဲ႔ကုန္သြယ္ေရးဖိုရမ္ဥကၠဌ(စြင္းအန္းမင္း)က ဆင္းရဲမဲြ ေတမွုပေပ်ာက္ေရးဟာ ေဒသပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးရဲ့အေရးၾကီးရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သလို အာဆီယံႏိုင္ငံအသီးသီးမွရင္ဆိုင္ေနရေသာ ပထမဦးဆံုးစိန္ေခၚမွုျဖစ္ေၾကာင္း၊ခရီးသြားလုပ္ ငန္းဟာ ေဒသစီးပြားေရးအတြက္ ၾကီးမားေသာကူညီမွုေပးႏိုင္ျပီး ျပည္သူလူထုမ်ား ဆင္းရဲမွုမွလြတ္ေျမာက္ေစျပီး ခ်မ္းသာႏိုင္ေစတဲ့ အေရးၾကီးနည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါတယ္။

 မစၥတာ(စြင္းအန္းမင္း)က ခရီးသြားလုပ္ငန္းဟာ မ်က္ေမွာက္ကမၻာေပၚမွာ ဖြံ႔ျဖိဳးမွုအရွင္သန္ဆံုးနဲ႔အလ်င္ျမန္ဆံုးေသာလုပ္ငန္းသစ္တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ခရီးသြားလုပ္ ငန္းဖြံ့ျဖိဳးေရးဟာ အလုပ္အကိုင္ေနရာခ်ထားျပီး ေဒသတြင္းကူးလူးဖလွယ္မွုတိုးျမွင့္ျပီး သက္ဆ္ိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကိုဖြံ့ျဖိဳးတိုးတက္ေစကာ ဇီ၀ပတ္၀န္းက်င္ကိုေကာင္းမြန္ေစႏိုင္ ရံုသာမက အမ်ဳိးသားစီးပြားေရးနဲ့လူမွုေရးကိုဘက္စံုဖြံ့ျဖိဳးတိုးတက္ေစႏိုင္ျပီး နယ္စပ္ေဒသ၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုေဒသမ်ားရဲ့ ဆင္းရဲမွုပေပ်ာက္ေစေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အေရးၾကီးအခန္းက႑မွပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ေၾကာင္းေျပာၾကားပါတယ္။

  အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္ေသာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကလည္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းနဲ့ ဆင္းရဲမွုပေပ်ာက္ေရးလုပ္ငန္းေပါင္းစုျခင္းဟာ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာအေျခခံျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆင္းရဲေသာေဒသမ်ားစြာမွာ ခရီးသြားအရင္းအျမစ္ထူးဆန္းျပီး ဇီ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ေကာင္းမြန္စြာထိန္းသိမ္းသျဖင့္ အရင္းအျမစ္ေဖၚထုတ္ဖို႔တန္ဖိုးျမင့္မားေၾကာင္း၊ဒါေၾကာင့္မို႔ ခရီးသြားလုပ္ငန္းနဲ့ ဆင္းရဲမဲြေတမွုပေပ်ာက္ေရးလုပ္ငန္းေပါင္းစပ္ေစေရးလုပ္ငန္းကို ေျခလွမ္းပိုမို သြက္လက္စြာျပဳလုပ္ျပီး ပံုစံမ်ဳိးစံုေသာေငြရင္းျမဳပ္ႏွံမွုကိုခရီးသြားလုပ္ငန္းမွာ၀င္ေရာက္ေစဖို႔အားေပးျခင္းဟာ တရုတ္နဲ့အာဆီယံခရီးသြားလုပ္ငနး္ပူးေပါင္ေးဆာင္ရြက္ေရးရဲ့ အဓိကဦးတည္ခ်က္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေဖၚျပၾကပါတယ္။

 ကြမ္ရွီးကၽြမ့္လူမ်ဳိးကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသဒုဥကၠဌ(ယန္းေတာက္ရွီ)က ခရီးသြား လုပ္ငန္းဟာ တရုတ္နဲ႔အာဆီယံစီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးမွာ ေရွ့ေျပးလုပ္ငန္းနဲ႔ အထိေရာက္ဆံုးေသာလုပ္ငန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ့ျဖိဳးျခင္းဟာ အလုပ္အကိုင္ ေနရာ တိုးမ်ားေစျပီး ဆင္းရဲသူမ်ားကိုအက်ဳိးအျမတ္ခံစားေစႏိုင္ေၾကာင္း၊ခရီးသြားလုပ္ငန္း ျဖင့္ ဆင္းရဲမွုေလွ်ာ့ခ်ေရးဟာ ေဒသတြင္းပူးေပါင္းေဆာင္၇ြက္မွုျဖင့္ ဆင္းရဲမွုေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းမွာ အေရးၾကီးနည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္မွာျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားပါတယ္။

  အာဆီယံခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ဒုဥကၠဌ၊လာအိုႏိုင္ငံေတာ္ စက္မွုနဲ့ကုန္သြယ္မွုသမဂၢ ဒုဥကၠ႒(စူဗန္နာဗန္)က အာဆီယံနဲ႔တရုတ္ခရီးသြားလုပ္ငန္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးမွာ ၾကီးမားေသာဖြံ့ျဖိဳးတိုးတက္မွု ရရွိခဲ့ျပီျဖစ္ျပီး ႏွစ္ဖက္မဟာဗ်ဴဟာေရးရာမ်ားအတြက္ ဖြံ့ျဖိဳးေရးဦးတည္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ျပီျဖစ္ေၾကာင္း၊အာဆီယံခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ့ျဖိဳေရးျဖင့္ ေထာင္စုနွစ္ဖြံ့ျဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္ကိုအေကာင္အထည္ေဖၚဖို႔ ၾကိုးစားေနျပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းနဲ့လူအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ့ျဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္အပါအ၀င္ ဖြံ့ျဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္၃-ခ်က္ခ်မွတ္ေၾကာင္း၊အဲဒီဖြံ႔ျဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ႏို္င္ငံအသီးသီးတို႔ရဲ့ ခရီးသြားလုပ္ငန္းနဲ့ ၂၀၁၁-ခုႏွစ္မွ၂၀၁၅ခုႏွစ္ အာဆီယံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမဟာဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္မွာ ထည့္သြင္းထားျပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ပါတယ္။

 ထုိင္းနိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းနဲ့သိပၸံအဖြဲ႔ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႔ဥကၠဌ(အာပီခ်ဳိင္)က အနာဂတ္ ၁၀-ႏွစ္အတြင္း တရုတ္ႏိုင္ငံဟာ ကမၻာ့ဒုတိယအၾကီးဆံုးခရီးသြားလုပ္ငန္းႏိုင္ငံၾကီးျဖစ္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ထုိင္းနိုင္ငံအတြက္ဆိုရင္ တရုတ္ႏိုင္ငံဟာ အေရးအေရးၾကိီးဆံုးခရီးသြားလုပ္ ငန္းေစ်းကြက္ျဖစ္ေၾကာင္း၊တရုတ္နဲ့ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအေနနဲ့ ခရီးသြားလုပ္ငန္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မွုတိုးျမွင့္သင့္ေၾကာင္း၊ အာရွတိုက္ဟာ ကမၻာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းရဲ့စက္ယႏၱရားၾကီးျဖစ္လာမွာျဖစ္ျပီး ပိုမို မ်ားျပားေသာအလုပ္အကိုင္ေနရာမ်ားဖန္တီးေပးမွာျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားပါတယ္ခင္ဗ်ာ။  

   Webradio