• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

အာဆီယံအဖြဲ႔

(GMT+08:00) 2011-09-03 17:20:10

   အာဆီယံအဖြဲ႔ကိုတည္ေထာင္ျခင္း။ ။ အေရွ့ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအဖြဲ႔(Association

Of Southeast Asian Nations-ASEAN)အာဆီယံမွာ မူလက မေလးရွား၊ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္

ထိုင္းသံုးႏိုင္ငံတို႔ ၁၉၆၁-ခုနွစ္ ဇူလိုင္လ ၃၀-ရက္ေန့က ဘန္ေကာက္၌တည္ေထာင္ခဲ့

သည့္ အေရွ့ေတာင္အာရွအဖြဲ႔ျဖစ္ပါသည္။၁၉၆၇-ခုနွစ္ၾသဂုတ္လက အင္ဒိုနီးရွား၊ထိုင္း၊

စကၤာပူ၊ဖိလစ္ပိုင္ေလးႏိုင္ငံ ႏို္င္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးမ်ားႏွင့္မေလးရွားဒု၀န္ၾကီးခ်ဳပ္တို႔သည္

ဘန္ေကာက္၌ အစည္းအေ၀းက်င္းပျပီး အာဆီယံအဖြဲ့တည္ေထာင္ေရးေၾကညာစာတမ္း

ကိုထုတ္ျပန္ကာ အာဆီယံအဖြဲ႔ကိုတရား၀င္ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။

    အာဆီယံအဖြဲ႔၏ရည္မွန္းခ်က္။တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးစိတ္

ဓါတ္ကိုအေျခခံျပီးေဒသတြင္းစီးပြားေရး၊လူမွုေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမွုဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေစဖို႔လက္တဲြ

ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ရန္၊သာယာ၀ေပ်ာျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေသာအာဆီယံအသိုက္အ၀န္းတည္

ေထာင္ေရးအတြက္ အုပ္ျမစ္ခ်ထားေပးရန္တို႔ျဖစ္ပါသည္။

   အာဆီယံအဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ား။  ။ ဘရူႏိုင္(၁၉၈၄-ခုနွစ္တြင္)၊ဗီယက္နမ္(၁၉၉၅ခုနွစ္တြင္)၊

လာအို(၁၉၉၇-ခုနွစ္တြင္)၊ျမန္မာ(၁၉၉၇-ခုႏွစ္တြင္)၊ကေမၻာဒီးယား(၁၉၉၉-ခုႏွစ္တြင္)ငါးႏိုင္ငံ

တို႔သည္ အာဆီယံအဖြဲ႔တြင္ပါ၀င္ျပီး အာဆီယံအဖြဲ့၀င္ႏိုင္ငံမွာ၅-ႏိုင္ငံမွ၁၀-ႏိုင္ငံအထိ တိုးမ်ား

လာပါသည္။၂၀၀၉-ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလအထိ အာဆီယံအဖြဲ႔၀င္၁၀-ႏိုင္ငံ၏နယ္

ေျမဧရိယာအက်ယ္အ၀န္းစုစုေပါင္း ၄၄-သိန္း၄-ေသာင္းစတုရန္းကီလိုမီတာရွိကာ လူဦးေရ

၅၈၄-သန္းရွိျပီး ျပည္တြင္းကုန္ထုတ္လုပ္မွုစုစုေပါင္းပမာဏ(GDP)မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ

၁၅၀၆႔၂ဘီလီယံရွိပါသည္။မ်က္ေမွာက္တြင္ အာဆီယံအဖြဲ႔သည္ အေရးၾကီးေဒသတြင္းအဖြဲ႔

အစည္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

   Webradio