• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ႏွင့္အာဆီယံလြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္ေရးဇံုနယ္တရား၀င္ဖြင့္လွစ္

(GMT+08:00) 2011-09-03 16:25:45

 ၂၀၁၀-ျပည့္ႏွစ္ဇႏၷ၀ါရီလ၁-ရက္ေန့က တရုတ္ႏွင့္အာဆီယံ လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္ေရး

ဇံုနယ္ တရား၀င္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ယင္းသည္ ကမၻာေပၚ၌လူဦးေရအမ်ားဆံုးလြတ္လပ္

ေသာကုန္သြယ္ေရးံုနယ္ျဖစ္သကဲ့သို႔၊ကမၻာ့တတိယအၾကီးဆံုး လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္

ေရးဇံုနယ္ျဖစ္ကာ ဖြံ့ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္အၾကီးမားဆံုးလြတ္လပ္ေသာကုန္

သြယ္ေရးဇံုနယ္လည္းျဖစ္သည္။

   တရုတ္ႏွင့္အာဆီယံ၁၀-ႏိုင္ငံျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ တရုတ္ႏွင့္အာဆီယံလြတ္လပ္

ေသာကုန္သြယ္ေရးဇံုနယ္တြင္ စားသံုးသူဦးေရ သန္း၁၉၀၀ပါ၀င္ျပီး ျပည္တြင္းကုန္ထုတ္

လုပ္မွုတန္ဖိုးစုစုေပါင္းသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလီယံ၆၀၀၀ရွိကာ ကုန္သြယ္မွုပမာဏ

အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလီယံ၄၅၀၀ရွိသည္။

   တရုတ္ႏွင့္အာဆီယံလြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္ေရးဇံုနယ္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ေနာက္ တရုတ္

ႏွင့္အာဆီယံဖအဖြဲ႔၀င္ျဖစ္သည့္ ဘရူႏိုင္း၊ဖိလစ္ပိုင္၊အင္ဒိုနီးရွား၊မေလးရွား၊ထိုင္း၊စင္ကာပူ

ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ၉၀-ရာခိုင္ႏွုန္းရွိသည့္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုသုညအခြန္ေကာက္ခံမည္ျဖစ္

သည္။အာဆီယံအဖြဲ႔၀င္သစ္ျဖစ္သည့္ ဗီယက္နမ္၊လာအို၊ကေမၻာဒီးယား၊ျမန္မာႏိုင္ငံသည္

လည္း ၂၀၁၅-ခုႏွစ္မွစ၍ တရုတ္ျပည္ႏွင့္ကုန္သြယ္ရာတြင္ ကုန္စည္၉၀-ရာခိုင္ႏွုန္းအေပၚ

သုညအခြန္ေကာက္ခံေရးစနစ္ က်င့္သံုးမည္ျဖစ္သည္။

   အခြန္အေကာက္မ်ားကိုတစ္စတစ္စဖ်က္သိမ္းျခင္းသည္ တရုတ္ႏွင့္အာဆီယံစီးပြားေရး

လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ပိုမိုအေခ်ာေမာအဆင့္ေျပေစသည့္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးစင္ျမင့္တစ္ခုကိုဖန္တီးေပး

ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

   Webradio