• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္-အာဆီယံဆက္ဆံေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မွုခရီးစဥ္

(GMT+08:00) 2011-08-29 11:02:34

အာဆီယံအဖြဲ႔သည္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏အိမ္နီးခ်င္းေကာင္း မိတ္ေဆြေကာင္းျဖစ္ပါသည္။

ၾကာရွည္ေသာကာလအတြင္း တရုတ္ႏွင့္အာဆီယံတို႔သည္ ႏိုုင္ငံေရး၊စီးပြားေရး၊လူမွုယဥ္

ေက်းမွုစေသာနယ္ပယ္မ်ား၌ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုမွာ အဆက္မျပတ္နက္ရွိဳင္းလာျပီးတိုးခ်ဲ႔

ကာ ႏိုင္ငံတကာေရးရာမ်ားတြင္ အျပန္အလွန္ေေထာက္ခံေနၾကပါသည္။

   ၁၉၉၁-ခုနွစ္က တရုတ္ႏွင့္အာဆီယံတို႔သည္ တရား၀င္ေဆြးေနြးပဲြစတင္က်င္းပခဲ့ျပီး

ထိုႏွစ္ ဇူလိုင္လက တရုတ္ႏို္င္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး-ခ်မ္ခ်ီခ်ိန္သည္ ၂၄-ၾကိမ္ေျမာက္အာဆီ

ယံႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးမ်ာအစည္းအေ၀းဖြင့္ပဲြအခမ္းအနားသို႔တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ယင္းသည္

တရုတ္ျပည္က အာဆီယံ၏ေဆြးေနြးေရးမိတ္ဖက္ျဖစ္လာျခင္းကိုေဖၚျပပါသည္။

၁၉၉၇-ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလက တရုတ္နို္င္ငံေတာ္ဥကၠဌ-က်န္ဇီမင္းသည္ ပထမအ

ၾကိမ္ေျမာက္တရုတ္-အာဆီယံထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားအစည္းအေ၀းသို႔တက္ေရာက္ခဲ့ရာ

မွာ တရုတ္ႏွင့္အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ပူးတဲြေၾကညာစာတမ္းထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။

၂၀၀၂-ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလက ဆဌမအၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ား

အစည္းအေ၀းတြင္ တရုတ္ႏွင့္အာဆီယံတို႔သည္ တရုတ္ႏွင့္အာဆီယံဘက္စံုစီးပြားေရး

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုမူေဘင္စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခ်ဳပ္ထိုခဲ့ပါသည္။

၂၀၀၃-ခုနွစ္ ေအာက္တိုဘာလက သတၱမအၾကိမ္ေျမာက္တရုတ္-အာဆီယံေခါင္း

ေဆာင္မ်ားအစည္းအေ၀းတြင္ တရုတ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္-၀န္းက်ားေပါင္ႏွင့္အာဆီယံေခါင္းေဆာင္

တို႔သည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္စည္ပင္သာယာေရးကိုေရွးရွဳေသာမဟာဗ်ဴဟာမိတ္ဖက္ဆက္ဆံ

ေရးပူးတဲြေၾကညာစာတမ္းကိုလက္မွတ္ေရးထိုးခ်ဳပ္ခဲ့ၾက၍ တရုတ္ျပည္သည္ အေရွ႔ေတာင္

အာရွခ်စ္ၾကည္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုစာခ်ဳပ္တြင္ တရား၀င္ပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။

   ၂၀၀၄-ခုႏွစ္က အဌမအၾကိမ္ေျမာက္တရုတ္-အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ားအစည္းအေ၀း

သို႔တက္ေရာက္ရာတြင္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္-၀င္းက်ားေပါင္က ႏွစ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုအား

ျဖည့္ျပဳလုပ္ရန္ကမ္းလွမ္းခ်က္သစ္၁၀-ခုကိုတင္ျပခဲ့ပါသည္။

၂၀၀၅-ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လက တရုတ္-အာဆီယံလြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္ေရးဇံုနယ္

ကုန္ပစၥည္းကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးစာခ်ဳပ္ကိုစာတင္ေဖၚေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

   ၂၀၀၇-ခုနွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလ ၁၄-ရက္ေန့က တရုတ္ႏွင့္အာဆီယံတို႔သည္ ဖိလစ္ပိုင္၌ တရုတ္

-အာဆီယံလြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္ေရးဇံုနယ္ ၀န္ေဆာင္မွုကုန္သြယ္ေရးစာခ်ဳပ္ကိုခ်ဳပ္ဆို

ခဲ့ပါသည္။

   ၂၀၀၉-ခုႏွစ္ၾသဂုတ္လ ၁၅-ရက္ေန့က နစ္ဖက္တို႔သည္ တရုတ္-အာဆီယံလြတ္လပ္

ေသာကုန္သြယ္ေရးဇံုနယ္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံေရးစာခ်ဳပ္ကိုခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ပါသည္။

   ၂၀၁၀-ျပည့္ႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလ ၁-ရက္ေန့က တရုတ္-အာဆီယံလြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္

ေရးဇံုနယ္ တရား၀င္တည္ေထာင္ျပီးစီးခဲ့ပါသည္။ ယင္းသည္ လူမွုေရး၁႕၉ ဘီလီယံရွိျပီး

ဂ်ီဒီပီမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာဘီလီယံ၆၀၀၀နီးပါးရွိကာ ကုန္သြယ္ေရးစုစုေပါင္းပမာဏမွာ

အေမရိကန္ေဒၚလာဘီလီယံ၄၉၀၀ရွိ၍ ဖြံ႔ျဖိဳဆဲႏိုင္ငံမ်ားျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ လြတ္လပ္

ေသာကုန္သြယ္ေရးဇံုနယ္ျဖစ္ပါသည္။  

   Webradio