• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

အျမဲသံုးတယ္လီဖုန္းနံပါတ္မ်ား

(GMT+08:00) 2011-08-26 19:29:57

ရဲစခန္း ၁၁၀

မီးသတ္ ၁၁၉

အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရး ၁၂၀

ယာဥ္ကိုက္မွု ၁၂၂

မိုးေလ၀သ ၁၂၁၂၁

ၾကက္ေျခနီအေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရး ၉၉၉

China Telecom ၁၀၀၀၀

China Unicom ၁၀၀၁၀

China Mobil ၁၀၀၈၆

ဖုန္းနံပါတ္ရွာေဖြေရး ၁၁၄

စားသံုးသူတိုင္ၾကားေရး ၁၂၃၁၅

ေစ်းနွုန္းၾကီးၾကပ္ေရးဌာန ၁၂၃၆၅

ကင္ဆာေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးဌာန ၆၈၂၇၆၄၉၁

ပီကင္းဘူတာရံု ၆၅၁၂၈၉၃၁

ပီကင္းအေနာက္ပိုင္းဘူတာရံု ၆၃၂၁၆၂၆၃

ပီကင္းေတာင္ပိုင္းဘူတာရံု ၆၃၀၃၀၀၃၁

Air China ၆၄၅၉၉၅၆၇

ျမိဳ႔ေတာ္ေလဆိပ္ ၆၄၅၄၁၀၀

အခ်ိန္ေမး၀န္ေဆာင္မွု ၁၂၅၈၀

လ်ွပ္စစ္ ၉၅၅၉၈

ပီကင္းျမိဳ႔တစ္ရက္ခရီးစဥ္ ၁၂၃၀၁

   Webradio