• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္နုိင္ငံဟာ ျမစိမ္းေရာင္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး အျမင္ကုိ စဲြကုိင္ ရတယ္လုိ႔ ရွီက်င္႔ဖိန္ ဆုိ

(GMT+08:00) 2019-03-09 15:52:32

    ေဂဟစနစ္ ထိန္းသိမ္းျခင္းကုိ ဦးစားေပးေရးနဲ႔ ျမစိမ္းေရာင္ ဖြံ႔ျဖိဳး တုိးတက္ေရးဟာ တရုတ္နုိင္ငံက အရည္အေသြး ျမင္႔မားစြာ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈ တြန္းအားေပးေရးဆုိင္ရာ လမ္းေၾကာင္းသစ္ ျဖစ္တယ္။

၂၀၁၈ ခုနွစ္ကစၿပီး တရုတ္နုိင္ငံမွာ သုံးနွစ္တာ ေက်းလက္ လူမႈ ပတ္ဝန္းက်င္ ျပဳျပင္ေရး လုပ္ငန္းကုိ ေဆာင္ရြက္ေနခဲ႔ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရွီက်င္႔ဖိန္က၊ အဲဒီ လုပ္ငန္းကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ တြန္းအားေပးရမွာ ျဖစ္ၿပီး၊ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရး ေဂဟ စနစ္ ထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ ေက်းလက္ေဒသ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈ ျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းကုိ အားျဖည္႔ ေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လယ္ယာထြက္ကုန္ ထုတ္လုပ္ေရး ေနရာမွာ ပတ္ဝန္းက်င္ တုိင္းတာေရး ကြန္ရက္ ၿပီးျပည္႔စုံေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီလုိနဲ႔ ျပည္သူျပည္သားမ်ား လုံျခံဳအားထားရေသာ သီးနွံမ်ား စားနုိင္ဖုိ႔ အာမခံ ေပးရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း မွာၾကားခဲ႔ပါတယ္။

   Webradio