• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္၊ ဗီယက္နမ္ႏွင္႔ လာအိုတို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင္႔ တံခါးဖြင္႔မႈ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို စူးစမ္းေလ႔လာ

(GMT+08:00) 2018-12-17 19:27:58

    ယခုႏွစ္သည္ တရုတ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင္႔ တံခါးဖြင္႔မႈ က်င္႔သံုးခဲ႔သည့္ ႏွစ္၄၀ျပည့္ေျမာက္ႏွစ္ ျဖစ္သလို ဗီယက္နမ္ႏွင္႔ လာအို ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆိုရွယ္လစ္ ျပဳျပင္ဆန္းသစ္ေရး က်င္႔သံုးသည့္ ၃၂ႏွစ္ေျမာက္လည္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသား ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ တစ္ဆင္႔တိုး တြန္းအားေပးေရး အတြက္ ၃ႏိုင္ငံတို႔မွ တတ္သိ ပညာရွင္မ်ားအဖဲြ႔ႏွင္႔ မီဒီယာမ်ားသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင္႔ တံခါးဖြင္႔မႈ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား စူးစမ္းေလ႔လာေရးႏွင္႔ အျပန္အလွန္ နည္းယူေလ႔လာေရးကို အလြန္အေလးထား ၾကေၾကာင္း စီအာအိုင္က ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

   Webradio