• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ကေမၻာဒီးယား စက္မႈလုပ္ငန္း ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မည့္ အလားအလာေကာင္းမ်ား ရွိေန

(GMT+08:00) 2018-12-05 14:43:05

မၾကာခင္က ကမၻာ႔ဘဏ္ႏွင္႔ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖဲြ႔သည္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ကေမၻာဒီးယား စီးပြားေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေျခအေနႏွင္႔ ပတ္သက္၍ အသီးသီး အကဲျဖတ္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ကမၻာ႔ဘဏ္က ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ ကေမၻာဒီးယား၏ ဂ်ီဒီပီ တိုးႏႈန္းမွာ ၆႕၉ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိရန္ အလားအလာရွိၿပီး အာရွတြင္ တိုးႏႈန္း အလြန္ျမင္႔မားေသာ စီးပြားေရး အုပ္စု တစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု ယူဆေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖဲြ႔က ကေမၻာဒီးယား၏ ဝင္ေငြ တိုးႏႈန္းသည္ အျခား အလားတူ ဖံြ႔ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံမ်ားထက္ ပိုျမင္႔ၿပီး ဆင္းရဲမႈ ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း ဆက္တိုက္ က်ဆင္းသည္ဟု ယူဆေၾကာင္း စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရသည္။

၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လက ကမၻာ႔ဘဏ္က ကေမၻာဒီးယားသည္ ဖံြ႔ၿဖိဳးမႈ အနည္းဆံုးေသာ ႏိုင္ငံမ်ား စာရင္းမွ ျဖဳတ္ပစ္လိုက္သည္ဟု ေၾကညာခဲ႔ေၾကာင္း၊ မၾကာခင္က ကေမၻာဒီးယား အစုိးရက အမ်ိဳးသား စီးပြားေရး လ်င္ျမန္စြာ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည္ႏွင္႔ အမွ် ကေမၻာဒီးယား သည္ ၂၀၃၀ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဝင္ေငြ အလယ္အလတ္ အဆင္႔အတန္းထက္ ပိုျမင္႔(above average)သည့္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။

ကေမၻာဒီးယား၏ "၂၀၁၅-၂၀၂၅ စက္မႈလုပ္ငန္း ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္း"တြင္ ၂၀၂၅ခုႏွစ္ေရာက္လွ်င္ ကေမၻာဒီးယား၏ စက္မႈလုပ္ငန္းကို လုပ္အားအမ်ားအျပား လိုအပ္သည့္ လုပ္ငန္းမွ နည္းပညာအမ်ားအျပား လိုအပ္သည့္ လုပ္ငန္းသို႔ ေျပာင္းလဲေစရန္၊ ဂ်ီဒီပီတြင္ စက္မႈလုပ္ငန္း၏ အခ်ိဳးအစားမွာ ၂၀၁၃ခုႏွစ္က ၂၄႕၁ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိရာမွ ၂၀၂၅ခုႏွစ္တြင္ ရာခိုင္ႏႈန္း၃၀ အထိ တိုးပြားေစရန္၊ ပို႔ကုန္ ပစၥည္း မ်ိဳးစံုရွိေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားသိသာစြာ ေဖာ္ျပသည္။

   Webradio