• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ စကၠဴ ထုတ္လုပ္မႈ ကုမၸဏီ လာအို ေက်းလက္ေဒသတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ

(GMT+08:00) 2018-12-03 15:16:10

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလက တရုတ္ျပည္ စန္းတုန္းျပည္နယ္ ထိုက္ယန္-စကၠဴ ထုတ္လုပ္မႈ ကုမၸဏီ လီမိတက္မွ ရင္းႏွီးမႈျဖင္႔  လာအို ႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း စာဗန္နာကက္ ျပည္နယ္တြင္ စကၠဴေပ်ာ႔ဖတ္ စက္ရံုကို တည္ေထာင္ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ လာအိုႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုး ေခတ္မီ စကၠဴေပ်ာ႔ဖတ္ စက္ရံု ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းစက္ရံုသည္ ေဒသခံ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ ေနထိုင္မႈကို ေျပာင္းလဲေစခဲ႔ေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရသည္။

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေမလ အထိ ထိုက္ယန္-စကၠဴ ထုတ္လုပ္မႈ ကုမၸဏီသည္ ၄င္းစက္ရံု အတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄၃၂သန္းကို ရင္းႏွီးခဲ႔ေၾကာင္း၊ ထိုက္ယန္-စကၠဴ ထုတ္လုပ္မႈ လာအို ကုမၸဏီ မန္ေနဂ်ာခ်ဳပ္ ခ်င္ဝင္ကၽြင္႔က ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးႏွင္႔ ေဒသခံ ေနထိုင္သူမ်ားႏွင္႔ ေကာင္းမြန္စြာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးသည္ စက္ရံု လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေရး အတြက္ ေသာ႔ခ်က္က်ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ အမိႈက္သရုိက္ ျပန္လည္ အသံုးျပဳေရးႏွင္႔ ဓါတ္ေငြ႔ ထုတ္လႊတ္မႈ ေလွ်ာ႔ခ်ေရး အတြက္ ၄င္းစက္ရံုသည္ သစ္ေခါက္ႏွင္႔ လႊစာမ်ားျဖင္႔ ဓါတ္အားထုတ္ေဖာ္ၿပီး ေဒသခံ ေနထိုင္သူမ်ားကို စိတ္ခ်ေစရေအာင္ စက္ရံု၏ စြန္႔ပစ္ေရ ထုတ္လႊတ္သည့္ ေနရာတြင္ ���ါးႏွင္႔ဘဲမ်ားကို ေမြးျမဴေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒသခံ ရြာသား တစ္ဦးက တရုတ္ ကုမၸဏီသည္ ရင္းႏီွးေငြ၊ နည္းပညာႏွင္႔ ေစ်းကြက္ကို ေဆာင္ၾကဥ္းလာေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

   Webradio