• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

နန္နင္းၿမိဳ႕၏ ေျပာင္းလဲမႈ

(GMT+08:00) 2018-11-22 15:00:56

၂၀၀၄ခုႏွစ္က တရုတ္-အာဆီယံ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ တည္ေထာင္ခဲ႔ၿပီး တရုတ္-အာဆီယံ ကုန္စည္ျပပဲြကို တရုတ္ျပည္ နန္နင္းၿမိဳ႕တြင္ စတင္ က်င္းပခဲ႔ေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ႔သည့္ ၁၅ႏွစ္ အတြင္း နန္နင္းၿမိဳ႕သည္ အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ား သိကၽြမ္းသည့္ တရုတ္ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္လာၿပီး နန္နင္းၿမိဳ႕အေပၚ အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ား၏ လူမႈရိုးရာ ဓေလ႔ထံုးစံႏွင္႔ ယဥ္ေက်းမႈမွ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ တျဖည္းျဖည္း ေပၚေပါက္လာေၾကာင္း စီအာအိုင္က ေဖာ္ျပသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အာဆီယံ အဖဲြ႔ဝင္ ၆ႏိုင္ငံသည္ နန္နင္းၿမိဳ႕တြင္ ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ ရံုးမ်ား ထားရွိၿပီး ၄င္းေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ရံုးမ်ားသည္ အာဆီယံ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္တြင္ တည္ရွိကာ နန္နင္းၿမိဳ႕တြင္ အဓိက အထင္ကရ လကၡဏာေဆာင္သည့္ အေဆာက္အအံု မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း စီအာအိုင္က ေဖာ္ျပသည္။

နန္နင္းၿမိဳ႕သည္ အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ၂၁ၿမိဳ႕ႏွင္႔ Twin Cities ျဖစ္လာေၾကာင္း၊ နန္နင္း ဝူရႊီ-အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္မွ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ၿမိဳ႕၂၀ခန္႔သို႔ ပ်ံသန္းသည့္ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ား ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ နန္နင္းႏွင္႔ အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ား အၾကား ခရီးသြား ကူးလူးဖလွယ္မႈမ်ားကို တိုးပြားေစၿပီး နန္နင္းမွတစ္ဆင္႔ တရုတ္ျပည္တြင္ ဝင္ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံျခား ခရီးသည္ ဦးေရ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၄၀ခန္႔သည္ အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ခရီးသည္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရသည္။

နန္နင္းၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ က်ိဳးဟုန္ပိုက နန္နင္းၿမိဳ႕သည္ အာဆီယံအား ေရွ႕ရႈေသာ ႏိုင္ငံတကာ လမ္းေၾကာင္း တည္ေဆာက္ေရးကို တြန္းအားေပးၿပီး အြန္လိုင္း သတင္း အခ်က္အလက္၊ ပစၥည္းသစ္၊ စြမ္းအင္သစ္သံုးယာဥ္၊ သံလမ္းသံုး ပစၥည္းကိရိယာႏွင္႔ ဇီဝ ေဆးဝါးကုသေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

   Webradio