• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ၿဂိဳဟ္တု အသံုးျပဳမႈ လုပ္ငန္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကို တရုတ္ႏွင္႔ အာဆီယံ ေဆြးေႏြး

(GMT+08:00) 2018-09-14 15:02:17

တရုတ္-အာဆီယံ သတင္းအခ်က္အလက္ အခ်က္အခ်ာ ၿဂိဳဟ္တု အသံုးျပဳမႈ လုပ္ငန္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဖုိရမ္ကို တရုတ္ျပည္ နန္နင္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပလ်က္ရွိသည္။ ယခုအႀကိမ္ ဖိုရမ္သည္ အာကာသ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ေရး၊ ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးႏွင္႔ အတူ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိေရး"ကို ေဆာင္ပုဒ္ အျဖစ္ ထားၿပီး ၿဂိဳဟ္တု ဆက္သြယ္ေရးႏွင္႔ ေပတို-ၿဂိဳဟ္တု လမ္းေၾကာင္းျပ စနစ္၏ နည္းပညာ ဆန္းသစ္တီထြင္ေရး၊ ေရာေႏွာ ေပါင္းစပ္ေရး၊ အသံုးျပဳေရးႏွင္႔ လုပ္ငန္း ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စသည့္ အေရးႀကီး ေခါင္းစဥ္မ်ား ႏွင္႔ပတ္သက္၍ အေလးထား ေဆြးေႏြးၿပီး ၿဂိဳဟ္တု အသံုးျပဳေရး နယ္ပယ္တြင္ တရုတ္ႏွင္႔ အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ား အၾကား နက္ရိႈင္းစြာ ကူးလူးဖလွယ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ေအာင္ တြန္းအားေပးရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေပတို-ၿဂိဳဟ္တု လမ္းေၾကာင္းျပျခင္း စနစ္၏ ဒုဒီဇိုင္းဆရာခ်ဳပ္၊ တရုတ္ ၿဂိဳဟ္တု လမ္းေၾကာင္းျပ စနစ္ စီမံခန္႔ခဲြေရးရံုး ဒါရိုက္တာခ်ဳပ္ ရန္ခ်င္ခ်ီက ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေပတို-ၿဂိဳဟ္တု လမ္းေၾကာင္းျပျခင္း စနစ္သည္ တစ္ကမၻာလံုး အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္စြမ္းရွိၿပီး ကမၻာ႔ ပထမအဆင္႔ တစ္ကမၻာလံုး ၿဂိဳဟ္တု လမ္းေၾကာင���းျပ စနစ္ကို တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

တရုတ္ သိပၸံပညာ အကယ္ဒမီ အသင္းဝင္ ယန္ယြမ္ရွီက တရုတ္ျပည္၏ ကိုယ္ပိုင္ ပညာမူပိုင္ခြင္႔ရွိသည့္ ေပတို-ခ်စ္(ပ္)ျပားစသည္မ်ားသည္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ မိုးေလဝသ၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္း အပါအဝင္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ မ်ားႏွင္႔ အမ်ားျပည္သူ႔ စားသံုးမႈ နယ္ပယ္တြင္ အသံုးျပဳမႈကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ခဲ႔ေၾကာင္း၊ သိမ္ေမြ႔တိက်မႈ ဒီဂရီ ျမင္႔မားသည့္ ေပတို-ပစၥည္း ကိရိယာမ်ားကို Belt and Road တေလွ်ာက္ရွိ ႏိုင္ငံႏွင္႔ ေဒသ ၃၀ေက်ာ္ အပါအဝင္ ကမၻာေပၚတြင္ ႏိုင္ငံႏွင္႔ ေဒသ ၇၀ေက်ာ္သို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ခဲ႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

၄င္းဖိုရမ္တြင္ ဘက္အသီးသီးတို႔သည္ သေဘာတူညီမႈ မ်ားစြာ ရရွိၿပီး တရုတ္- အာဆီယံ လုပ္ငန္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး တတ္သိပညာရွင္မ်ား အဖဲြ႔ မဟာမိတ္ ဖဲြ႔စည္းရန္ အဆိုျပဳခ်က္ကို တင္ျပၿပီး တရုတ္-ကေမၻာဒီးယား ၿဂိဳဟ္တု လမ္းေၾကာင္းျပ  အသံုးျပဳမႈ၊ တရုတ္-ထိုင္း တကၠစီ စီမံခန္႔ခဲြေရး စသည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အစီအစဥ္ စာခ်ဳပ္မ်ားကို ခ်ဳပ္ဆိုခဲ႔ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

 

   Webradio