• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

အာရွ အားကစားပဲြေတာ္ျဖင္႔ အင္ဒိုနီးရွား ဖံြ႔ၿဖိဳးေရး အခြင္႔ေကာင္း ရရွိ

(GMT+08:00) 2018-09-05 14:12:35

မၾကာမီက ၿပီးစီးခဲ႔ေသာ ၁၈ႀကိမ္ေျမာက္ အာရွ အားကစားပဲြေတာ္ က်င္းပစဥ္ အတြင္း ခရီးသည္ ၇သိန္းသည္ အင္ဒိုနီးရွားသို႔ လာေရာက္ၿပီး ေဆာင္ၾကဥ္းလာေသာ ဝင္ေငြ ပမာဏမွာ အင္ဒိုနီးရွား ရူပီးယာေငြ ဘီလီယံ ၃ေထာင္ရွိသည္ဟု အင္ဒိုနီးရွား အစုိးရမွ  ခန္႔မွန္းရေၾကာင္း တရုတ္ျပည္သူ႔ ေန႔စဥ္ သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ယခုအႀကိမ္ အာရွ အားကစားပဲြေတာ္ အတြက္ အင္ဒုိနီးရွားသည္ ရင္းႏွီးေငြ မ်ားစြာ ထုတ္ေပးခဲ႔ေၾကာင္း၊ အာရွ အားကစားပဲြေတာ္သည္ အင္ဒိုနီးရွား အတြက္ ရင္းႏွီးေငြႏွင္႔ ခရီးသည္ မ်ားစြာ ေဆာင္ၾကဥ္းလာၿပီး ဖံြ႔ၿဖိဳးေရး အခြင္႔ေကာင္းသစ္မ်ားကိုလည္း ေဆာင္ၾကဥ္းလာႏိုင္မည္ဟု အင္ဒိုနီးရွား မီဒီယာမ်ားက ယူဆေၾကာင္း သိရသည္။

အင္ဒိုနီးရွား အစုိးရသည္ ယခုအႀကိမ္ အာရွအားကစား ပဲြေတာ္အတြက္ အေျခခံ အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ေရးတြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂႕၄ဘီလီယံကို ထုတ္ေပးခဲ႔ ေၾကာင္း၊ ဥပမာေျပာရလွ်င္ တရုတ္ ကုမၸဏီ လက္ခံ ေဖာက္လုပ္ေပးေသာ အင္ဒိုနီးရွား Palembangၿမိဳ႕ပတ္ရထားလမ္း ယခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ လကုန္ပိုင္းက စမ္းသပ္ဖြင္႔လွစ္ၿပီး အာရွ အားကစားပဲြေတာ္ အတြက္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဆိုင္ရာ က်ားကန္ေပးခဲ႔ေၾကာင္း၊ ၄င္းလုပ္ငန္း အစီအစဥ္သည္ Palembangၿမိဳ႕၏ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဆိုင္ရာ ဖိအားကို ေလ်ာ႔ပါးေစၿပီး အလုပ္အကိုင္ ေနရာ ၁ေထာင္ခန္႔ကို ဖန္တီးေပးခဲ႔ေၾကာင္း၊ အေျခခံ အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ေရး ဆိုင္ရာ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈ တိုးပြားေစျခင္းသည္ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို တိုက္ရိုက္ တြန္းအားေပးခဲ႔ေၾကာင္း၊ ယမန္ႏွစ္က ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ အင္ဒိုနီးရွား အတြက္ ဝင္ေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၆႕၈ဘီလီယံကို ေဆာင္ၾကဥ္းလာခဲ႔ေၾကာင္း၊  ယခုႏွစ္တြင္ အင္ဒိုနီးရွား အစုိးရသည္ အာရွ အားကစားပဲြေတာ္ က်င္းပျခင္းျဖင္႔ ခရီးသြား ဝင္ေငြ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ တိုးပြားေစရန္ ရည္မွန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

   Webradio