• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ဗီယက္နမ္ စီးပြားေရး အေပၚ ကုန္သြယ္မႈ စစ္ပဲြမွ မည္သုိ႔ ထိခိုက္မႈမ်ား ရွိသလဲ

(GMT+08:00) 2018-08-22 15:26:25

မၾကာခင္က ဗီယက္နမ္ အေကာက္ခြန္ရံုးခ်ဳပ္မွ ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းတြင္ ဗီယက္နမ္ ၌ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ အမည္စာရင္းတြင္ တရုတ္ႏွင္႔ အေမရိကန္သည္ အဌမႏွင္႔ နဝမ ေနရာ၌ အသီးသီး ရွိေနေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္သည္ ဗီယက္နမ္၏ အႀကီးဆံုး ကုန္သြယ္ဖက္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေမရိကန္သည္ ဗီယက္နမ္ ကုန္ပစၥည္းကို တင္သြင္းမႈ ပမာဏ အမ်ားဆံုးေသာ ႏိုင္ငံ ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ ေစ်းကြက္တြင္ ဗီယက္နမ္ ကုန္ပစၥည္း၏ ပိုင္ဆိုင္မႈႏႈန္းမွာ ၁၉ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း၊ ယခု အေမရိကန္မွ တစ္ဖက္သတ္ လႈံ႕ေဆာ္ေသာ ကုန္သြယ္မႈ စစ္ပဲြသည္ တရုတ္ျပည္ အေပၚ ဂယက္ရိုက္ခတ္ရံုသာမကဘဲ ဗီယက္နမ္ အေပၚလည္း ဂယက္ရိုက္ခတ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဗီယက္နမ္ စီးပြားေရးသည္ ကမၻာ႔ စီးပြားေရးတြင္ နက္ရိႈင္းစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ကမၻာ႔ေထာက္ပံ႔ေရး စနစ္၏ ျမစ္ေၾကပိုင္းတြင္ ရွိေနေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင္႔ ၄င္းကုန္သြယ္မႈ စစ္ပဲြသည္ ဗီယက္နမ္ အေပၚ ထိခိုက္မႈလည္း ရွိေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းရင္း မ်ားစြာရွိေၾကာင္း၊ ပထမအခ်က္က ကမၻာ႔ ကုန္သြယ္ေရး စနစ္တြင္ တရုတ္ျပည္သည္ ဗီယက္နမ္၏ ျမစ္ညာပိုင္းတြင္ ရွိ၍ တရုတ္ျပည္သို႔ တင္ပို႔ေသာ ဗီယက္နမ္ ကုန္ပစၥည္းႏွင္႔ ကုန္ၾကမ္းမ်ားစြာကို တရုတ္ျပည္တြင္ အေခ်ာကိုင္ၿပီး တရုတ္ျပည္ မွတဆင္႔ ေနာက္ဆံုးတြင္ အေမရိကန္သို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကုန္သြယ္မႈ စစ္ပဲြေၾကာင္႔ တရုတ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အေမရိကန္သုိ႔ တင္ပို႔ရန္ ကန္သတ္မႈ ခံရၿပီး ဗီယက္နမ္၏ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား အေပၚ ထိခိုက္ေစေၾကာင္း၊ ဒုတိယ အခ်က္ကေတာ႔ တရုတ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အေမရိကန္သုိ႔ တင္ပို႔ရန္ ကန္သတ္မႈ ခံ၍ ဗီယက္နမ္ အပါအဝင္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တိုးခ်ဲ႕ တင္ပို႔လိမ္႔မည္ ျဖစ္ၿပီး ဗီယက္နမ္၏ ေစ်းကြက္ႏွင္႔ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား အေပၚ ထိခိုက္မႈ ရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကုန္သြယ္မႈ စစ္ပဲြေၾကာင္႔ ဗီယက္နမ္၏ ဂ်ီဒီပီ တိုးႏႈန္းမွာ ၀႕၅ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၁ရာခိုင္ႏႈန္း အၾကား ဆံုးရံႈးမည္ဟု Standard Chartered Bankမွ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ သိရေၾကာင္း၊ တတိယ အခ်က္က အေမရိကန္မွ တစ္ဖတ္သတ္ လံႈ႕ေဆာ္ေသာ ကုန္သြယ္မႈ စစ္ပဲြေၾကာင္႔ အေမရိကန္ ေဒၚလာႏွင္႔ အျခား ႏိုင္ငံမ်ား၏ ေငြေၾကးမ်ား၏ လဲလွယ္ႏႈန္းသည္ ဆက္တိုက္ အားေကာင္းလာ၍ ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ ဗီယက္နမ္ ေဒါင္ေငြ တန္ဖိုး ၁႕၅ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းခဲ႔ၿပီး ျပည္တြင္း ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ဖိအား တိုးပြားလာကာ ဗီယက္နမ္ အစုရွယ္ယာ ေစ်းကြက္သည္လည္း ထိခိုက္မႈ ခံရေၾကာင္း၊ တတိယ အခ်က္က မၾကာခင္ ႏွစ္မ်ားက ဗီယက္နမ္ စီးပြားေရး လ်င္ျမန္စြာ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာျခင္းသည္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အေပၚ လြန္စြာ မွီခိုအားထားရေၾကာင္း၊ အေမရိကန္မွ ကုန္သြယ္မႈ ဆိုင္ရာ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကာကြယ္မႈ ဦးေမာ႔လာျခင္းသည္ ဗီယက္နမ္တြင္ ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီ အခ်ိဳ႕၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ ဆႏၵကို ေလ်ာ႔နည္းေစေၾကာင္း စီအာအိုင္က ေဖာ္ျပသည္။

ဗီယက္နမ္ ပညာရွင္ အခ်ိဳ႕က ဗီယက္နမ္ စီးပြားေရး အေပၚ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္မႈ အေျခအေနမွ ေဆာင္ၾကဥ္းလာေသာ မေရမရာ ျဖစ္မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေရး အတြက္ တစ္ဖက္က ဗီယက္နမ္ အစုိးရ အေနႏွင္႔ သက္ဆိုင္ရာ မူဝါဒကို ျပန္လည္ ထိန္းညိွရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ေနာက္တစ္ဖက္ ကေတာ႔ ဗီယက္နမ္၏ အမ်ိဳးသား ကုမၸဏီမ်ား ႀကီးမား ေတာင္႔တင္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ကို ေဖာ္ထုတ္ရန္လည္း လိုအပ္ေၾကာင္း ယူဆၾကသည္။

   Webradio