• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ျပည္ ကြမ္ရွီးျပည္နယ္ႏွင္႔ ဘရူႏိုင္းႏိုင္ငံ အၾကား စီးပြားကုန္သြယ္ေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားစြာ ျပဳလုပ္

(GMT+08:00) 2018-07-25 11:15:48

      ၂၀၁၄ခုႏွစ္က ဘရူႏိုင္း ႏိုင္ငံ အစုိးရႏွင္႔ တရုတ္ျပည္ ကြမ္ရွီးကၽြမ္႔လူမ်ိဳး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဒသ အစုိးရတို႔သည္ "ဘရူႏိုင္း-ကြမ္ရွီး စီးပြားေရး စႀကၤံ စီးပြားကုန္သြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စာခၽြန္လႊာ"ကို ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး ႏွစ္ဖက္တို႔ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ စက္မႈလုပ္ငန္း၊ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရး၊ မြတ္စလင္ စားေသာက္ကုန္ အေခ်ာကိုင္ လုပ္ငန္း၊ ေဆးဝါးကုသေရးႏွင္႔ က်န္းမာေရး၊ ဇီဝေဗဒဆိုင္ရာ ေဆးဝါး၊ ခရီးသြားလာေရးစသည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ဘက္စံု ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို စတင္ျပဳလုပ္ ခဲ႔ေၾကာင္း တရုတ္ သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။

ယခုႏွစ္ ဇြန္လ အထိ တရုတ္ျပည္ ကြမ္ရွီးကၽြမ္႔လူမ်ိဳး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဒသတြင္ ဘရူႏိုင္း ႏိုင္ငံမွ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္ ၇ခုရွိၿပီး အဓိက အားျဖင္႔ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းႏွင္႔ အိမ္ရာႏွင္႔ ေျမယာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း၊ ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္း ပမာဏမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၈သန္း၉သိန္း၁ေသာင္း၂ေထာင္ ရွိေၾကာင္း၊ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ကြမ္ရွီးတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားၿပီး သို႔မဟုတ္ စစ္ေဆးၿပီး ခြင္႔ျပဳေသာ ဘရူႏိုင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီႏွင္႔ လုပ္ငန္းဌာန ၅ခုရွိၿပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္၏ စုစုေပါင္း ပမာဏမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၈၈သန္း၈သိန္း၈ေသာင္း ရွိေၾကာင္း ကြမ္ရွီး ကၽြမ္႔လူမ်ိဳး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဒသ အစုိးရမွ ထုတ္ျပန္သည့္ စာရင္းအရ သိရသည္။

 

   Webradio