• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ကေမၻာဒီးယား ၿမိဳ႕ျပေလေၾကာင္း လုပ္ငန္းတြင္ တရုတ္ ကုမၸဏီမ်ား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ

(GMT+08:00) 2018-07-03 15:09:45

ကေမၻာဒီးယား ႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ျပေလေၾကာင္းႏွင္႔ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဌာနမွ ေနာက္ဆံုး ထုတ္ျပန္သည့္ စာရင္းအရ ၂၀၁၇ခုႏွစ္က ကေမၻာဒီးယားသည္ ႏိုင္ငံတကာ ခရီးသည္ ၅သန္း၆သိန္းကို လက္ခံခဲ႔ေၾကာင္း၊ ယင္းခရီးသည္မ်ား အနက္ တရုတ္ ခရီးသည္ ဦးေရမွာ ၁သန္း၂သိန္း ၁ေသာင္း ရွိၿပီး စုစုေပါင္း ခရီးသည္ ဦးေရ၏ ၂၁႕၆ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေၾကာင္း၊ ကေမၻာဒီးယားတြင္ တရုတ္ ခရီးသည္ ဦးေရသည္ ဗီယက္နမ္ ခရီးသည္ ဦးေရကို ပထမဆံုး အႀကိမ္ အျဖစ္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး အမ်ားဆံုး ျဖစ္လာေၾကာင္း သိရသည္ဟု စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရသည္။    

ကေမၻာဒီးယားသည္ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာ ခရီးသည္ ၇သန္းကို ဆဲြေဆာင္ ရန္၊ ၂၀၃၀ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၁၅သန္းကို ဆဲြေဆာင္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း၊ ကေမၻာဒီးယား ၿမိဳ႕ျပေလေၾကာင္း ဌာနမွ သက္ဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးက အနာဂတ္တြင္ ကေမၻာဒီးယား ခရီးသြား လုပ္ငန္း အရွိန္အဟုန္ျဖင္႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသည္ ၄င္းႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ျပေလေၾကာင္း လုပ္ငန္း၏ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေပၚတြင္ မူတည္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေလေၾကာင္း ကုမၸဏီ ၄၀ေက်ာ္သည္ ကေမၻာဒီးယား၏ ျပည္တြင္း ႏွင္႔ႏိုင္ငံတကာ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ကေမၻာဒီးယား ၿမိဳ႕ျပေလၾကာင္း ဌာန အားေပးၿပီး ကေမၻာဒီးယားတြင္ ေလေၾကာင္း လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင္႔ ရရွိရန္ လြယ္ကူေၾကာင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္တြင္ လုပ္ကိုင္သည့္ ေလေၾကာင္းကုမၸဏီအမ်ားစုႀကီးသည္ ႏိုင္ငံျခား ေလေၾကာင္း ကုမၸဏီမ်ား ျဖစ္ၿပီး တရုတ္ ကုမၸဏီမ်ားလည္း ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၆ခုႏွစ္ တည္ေထာင္ခ႔ဲေသာ လန္ဆန္-မဲေခါင္ ေလေၾကာင္း ကုမၸဏီသည္ တရုတ္ႏွင္႔ ကေမၻာဒီးယား ရင္းႏွီးေငြျဖင္႔ လုပ္ကိုင္ေသာ ေလေၾကာင္း ကုမၸဏီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ မတ္လက ယူနန္ က်င္ခ်င္ ကုမၸဏီ အုပ္စုမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျဖင္႔ တည္ေထာင္ ခဲ႔ေသာ ကေမၻာဒီးယား JCႏိုင္ငံတကာ ေလေၾကာင္း ကုမၸဏီသည္ စတင္ လုပ္ကိုင္ ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ယခုတြင္ ၄င္းကုမၸဏီသည္ A320ခရီးသည္တင္ ေလယာဥ္ ၅စင္းရွိၿပီး ကေမၻာဒီးယား-တရုတ္ အၾကား ေလယာဥ္လိုင္း ၆လိုင္း ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္က ကေမၻာဒီးယား ႏိုင္ငံတြင္ ၿမိဳ႕ျပေလေၾကာင္း လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင္႔ ရရွိရန္ ေလွ်ာက္ထားေသာ ေလေၾကာင္း ကုမၸဏီ ၅ခုတြင္ ၃ခုသည္ တရုတ္ ကုမၸဏီမွ ရင္းႏွီးေငြျဖင္႔ လုပ္ကိုင္ေသာ ေလေၾကာင္း ကုမၸဏီမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

   Webradio