• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ျပည္တံခါးဖြင္႔ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသည္႔ ႏွစ္(၄၀)အတြင္းရရွိခဲ႔သည္႔ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို အီရန္ပညာရွင္မ်ား ခ်ီးက်ဴး

(GMT+08:00) 2018-06-12 12:57:28

၂၀၁၈ခုႏွစ္သည္ တရုတ္ျပည္ တံခါးဖြင္႔ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ က်င္႔သံုးသည္႔ ႏွစ္(၄၀)ျပည္႔ ႏွစ္ျဖစ္သည္။ အီရန္ပညာရွင္မ်ားသည္ မၾကာခင္က စီအာအုိင္သတင္းေထာက္ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ တရုတ္ျပည္ တံခါးဖြင္႔ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ က်င္႔သံုးသည္႔ ႏွစ္(၄၀)အတြင္း ရရွိခဲ႔ေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအေပၚ ကမၻာႀကီးအံ႔ၾသခ်ီးက်ဴးပါေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလမ္းေၾကာင္းသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ အေျခအေန၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင္႔ ကိုက္ညီေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

တီဟီရန္တကၠသိုလ္ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးပါေမာကၡ ရွာဟန္းဒ္သည္ Cambridge တကၠသိုလ္ အေရွ႕အာရွေရးရာပညာေဒါက္တာျဖစ္ၿပီး (၃၅)ႏွစ္အတြင္း တရုတ္ေရးရာ သုေတသနကို ျပဳလုပ္ျမဲျပဳလုပ္ေနသည္။ ၄င္းက တံခါးဖြင္႔ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသည္႔ ႏွစ္(၄၀)အတြင္း တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေအာင္ျမင္မႈ အထူးသျဖင္႔ ဆင္းရဲမႈပေပ်ာက္ေရးဘက္မွ ရရွိခဲ႔ေသာ တုိးတက္မႈမွာ ကမၻာႀကီးမွ အာရံုစူးစုိက္မႈ ရရွိေနသည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

   Webradio