• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

မေလးရွား-စင္ကာပူ က်ည္ဆန္ရထားလမ္း အစီအစဥ္ကို မာဟာသီယာ ဖ်က္သိမ္း

(GMT+08:00) 2018-05-30 14:44:01

မေလးရွား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မာဟာသီယာသည္ တင္ဒါ အဆင္႔သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ႔ၿပီ ျဖစ္သည့္ မေလးရွား-စင္ကာပူ က်ည္ဆန္ရထားလမ္း အစီအစဥ္ကို ဖ်က္သိမ္းေၾကာင္း ယခုလ ၂၈ရက္ေန႔က ေၾကညာသည္ဟု ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရသည္။

မာဟာသီယာက ၄င္းလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကို ဖ်က္သိမ္းသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ ရင္းႏွီးေငြ အလြန္မ်ားစြာ ကုန္က်မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဘ႑ာေရးဝင္ေငြ ရရွိႏိုင္မည္ မဟုတ္ေသာေၾကာင္႔ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကန္ထရိုက္ စာခ်ဳပ္ ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း အတြက္ မေလးရွားသည္ ေလ်ာ္ေၾကး အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၂၅သန္းကို စင္ကာပူအား ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း  ေျပာၾကားသည္။

မေလးရွား-စင္ကာပူ က်ည္ဆန္ရထားလမ္း အစီအစဥ္ကို မာဟာသီယာမွ ဖ်က္သိမ္းျခင္း၏ ေနာက္ထပ္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ရာ၌ ၄င္း၏ ကတိျပဳခ်က္ကို လိုက္နာေစာင္႔စည္းရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မာဟာသီယာသည္ ေရြးေကာက္ပဲြ တြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ရာ၌ ျပည္သူမ်ား၏ ေနထုိင္မႈ ကုန္က်စရိတ္ကို က်ဆင္းေစၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ ေႂကြးၿမီမ်ားကို ေလွ်ာ႔ခ်မည္ဟု ကတိျပဳခဲ႔ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္၊  ၄င္းက်ည္ဆန္ရထားလမ္း အစီအစဥ္ကို ဖ်က္သိမ္းျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး ဦးတည္ခ်က္ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ မာဟာသီယာႏွင္႔ အစုိးရေဟာင္း အၾကား သေဘာကဲြလဲြမႈ ရွိျခင္းကိုလည္း ေရာင္ျပန္ထင္ဟပ္ေနေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ နာဂ်စ္ အစုိးရမွ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္ တစ္ခုကို မာဟာသီယာမွ ဖ်က္သိမ္းခဲ႔ေသာ္လည္း မေလးရွားႏွင္႔ စင္ကာပူ အၾကား က်ည္ဆန္ ရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ေရးကို အၿပီးအျပတ္ စြန္႔လႊတ္ရာ မက်ေၾကာင္း အကဲခတ္မ်ားက ယူဆၾကသည္။

   Webradio