• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ရွင္က်င္႔ျမိဳ႔၏ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္း

(GMT+08:00) 2018-05-28 10:40:47

တရုတ္ျပည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနွင႔္ တံခါးဖြင္႔ေရး၏ ျပတင္းေပါက္ အျဖစ္ျဖင္႔ ရွင္က်င္႔ျမိဳ႔သည္ တစ္ျပည္လုံး၌ ပထမဆုံးေသာ ေခတ္မီ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈလုပ္ငန္းကုိ ေက်ာရုိးမ႑ိဳင္ လုပ္ငန္းအျဖစ္ ထားေသာ ျမိဳ႕ပဲ ျဖစ္သည္။ ယခုနွစ္မ်ားတြင္ ရွင္က်င္႔ျမိဳ႔သည္ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ ကုန္က်စရိတ္ ေလ်ာ႔နည္းလာေအာင္ နည္းမ်ိဳးစုံျဖင္႔ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ဤသုိ႔ျဖင္႔ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈကုိကုိ ထိေရာက္စြာ အေထာက္အကူ ျပဳေနပါသည္။

ရွင္က်င္႔ျမိဳ႔သည္ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ ေထာက္ပံ႔ေရး မူဝါဒမ်ားကုိ ခ်မွတ္ၿပီး ယင္းတုိ႔အနက္ ေခတ္မီ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ သီးသန္႔ ရန္ပုံေငြ ထားရွိျခင္းသည္ အေရးၾကီး မူဝါဒ တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ရန္ပုံေငြ ထားရွိသည္႔ ၁၀ နွစ္ေက်ာ္အတြင္း ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ လုပ္ငန္းကုမၸဏီ ၈၀၀ ေက်ာ္အား ေငြရင္း ယြမ္ သန္း ၉၀၀ ခန္႔ကုိ ေထာက္ပံ႔ကူညီေပးခဲ႔ပါသည္။

သက္ဆုိင္ရာ စာရင္းအရ၊ ၂၀၁၇ ခုနွစ္တြင္ ရွင္က်င္႔ျမိဳ႔၏ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ အသုံးစရိတ္မွာ ဂ်ီဒီပီ၏ ၁၂ ႕၆၅ ရာခုိင္နွုန္း ရွိပါသည္။ အနာဂတ္တြင္ ရွင္က်င္႔ျမိဳ႔သည္ ကုန္းစည္စီးဆင္းမႈ၏ နည္းပညာသစ္နွင္႔ အသြင္ပုံစံသစ္မ်ားတြင္ ဆက္လက္ အားျဖည္႔မည္ဟု စီအာအုိင္ သတင္းအရ သိရပါသည္။

   Webradio