• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ယေန႔ တံငါရြာ

(GMT+08:00) 2018-05-25 12:30:11

တရုတ္ျပည္ ရွင္က်င္႔ျမိဳ႔ ရုိဟူေရကန္ နီးနား၌ တံငါရြာ တစ္ရြာ ရွိသည္။ ရွင္က်င္႔ျမိဳ႕ကုိ စီးပြါးေရး အထူး ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဇုန္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ႔ၿပီးေနာက္ ယင္းတံငါရြာမွ ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ ေဟာင္ေကာင္နွင္႔ နီးကပ္သည္႔ ပထဝီ အားသာခ်က္ကုိ အသုံး ျပဳၿပီး ေမြးျမဴေရး၊ ပုိ႔ေဆာင္ေရးနွင္႔ ကုန္ၾကမ္း အေခ်ာကုိင္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ ခဲ႔ၾကသည္။ ယေန႔ တံငါရြာမွ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ နွစ္စဥ္ ဝင္ေငြမွာ ယြမ္ ၅ သိန္းခန္႔ ရွိၿပီ ျဖစ္ၿပီး ေနထုိင္မႈဘဝ လြန္စြာ ခ်မ္းသာလာပါသည္။ ရြာသူရြာသားမ်ားက၊ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးနွင္႔ တံခါးဖြင္႔ေရး မရွိပါက ယေန႔ ခ်မ္းသာေသာဘဝ ရွိနုိင္မည္ မဟုတ္ဟု သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာျပပါသည္။

   Webradio