• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ရွင္က်င္႔ၿမိဳ႕"အသက္ဘဏ္"

(GMT+08:00) 2018-05-24 11:05:34

 

ရွင္က်င္႔ၿမိဳ႕၌ ဌာနခ်ဳပ္ ထားရွိေသာ တရုတ္ႏုိင္ငံေတာ္မ်ိဳးရုိးဗီဇဘဏ္သည္ အေမရိကန္၊ ဂ်ပန္ ႏွင္႔ ဥေရာပၿပီးလွ်င္ တစ္ကမၻာလံုး ၄ ခုေျမာက္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင္႔ မ်ိဳးရုိးဗီဇ ဘဏ္ျဖစ္ၿပီး မ်က္ေမွာက္ တစ္ကမၻာလံုး အႀကီးဆံုးေသာ မ်ိဳးရုိးဗီဇဘဏ္လည္းျဖစ္သည္။ ယင္းမ်ိဳးရုိးဗီဇဘဏ္သည္ ဟြာတာ႔ မ်ိဳးရုိးဗီဇ သုေတသနအသင္းကုိ အေျခခံၿပီး တည္ေထာင္၊ လည္ပတ္ကာ တရုတ္ျပည္ အထူးဝိေသသရွိေသာ မ်ိဳးရုိးလုိက္အရင္းအျမစ္ မ်ား၊ မ်ိဳးရုိးဗီဇအခ်က္အလက္မ်ားႏွင္႔ ဇီဝအခ်က္အလက္မ်ားကုိ သိုေလွာင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

မ်ိဳးရုိးဗီဇဘဏ္သည္ လူတိုင္းႏွင္႔သက္ဆုိင္ၿပီး လူသားမ်ား၏ "အသက္ဘဏ္" လုိျဖစ္သည္။ မ်ိဳးရုိးဗီဇသုိေလွာင္မႈသည္ လူ႔ဘဝ မတူေသာအဆင္႔ကာလ၌ မိမိအတြက္ ဓါတ္ပံုရုိက္သလုိျဖစ္သည္။ လူ႔ဘဝ မတူေသာ အဆင္႔ကာလ၌ "အသက္ဘဏ္" တြင္ သုိေလွာင္ထားေသာ ႏုပ်ိဳေသာ မ်ိဳးရုိးဗီဇနမူနာသည္ အသက္ႀကီးလာသည္႔အခ်ိန္တြင္ အထူးသျဖင္႔ ေသာ႔ခ်က္က်အခ်ိန္တြင္ အသက္ကယ္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

   Webradio