• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ႏွင္႔ အာဆီယံ အေရွ႕ပိုင္း တိုးတက္ေရးေဒသ အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေရွ႕အလားအလာ မ်ားစြာရွိ

(GMT+08:00) 2018-05-07 15:32:51

၂၀၀၅ခုႏွစ္က အာဆီယံ အေရွ႕ပိုင္း တိုးတက္ေရး ေဒသ၏ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး မိတ္ဖက္ တရားဝင္ ျဖစ္လာသည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တရုတ္ျပည္ႏွင္႔ ၄င္းေဒသတြင္း အဖဲြ႔အစည္း အၾကား ေကာင္းမြန္ေသာ ႏွစ္ဖက္ ဆက္ဆံမႈ ထားရွိေၾကာင္း၊ ႏွစ္ဖက္တို႔သည္ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ စြမ္းအင္၊ တံငါလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အေျခခံ အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ေရး စသည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳလုပ္ေၾကာင္း စီအာအိုင္က ေဖာ္ျပသည္။

တရုတ္ႏွင္႔ အာဆီယံ အေရွ႕ပိုင္း တိုးတက္ေရး ေဒသ အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေရွ႕အလားအလာ မ်ားစြာရွိၿပီး ႏွစ္ဖက္အၾကားရွိ ကူးလူးဖလွယ္မႈသည္ တရုတ္ျပည္ႏွင္႔ အာဆီယံ တစ္ခုလံုးတို႔၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေဇာက္ခ်ျပဳလုပ္ေရး အတြက္ အေထာက္ အကူျဖစ္ကာ Belt and Road ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကို တိုးခ်ဲ႕မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သက္ဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ယူဆၾကသည္။

အာဆီယံ အေရွ႕ပိုင္း တိုးတက္ေရး ေဒသကို ၁၉၉၄ခုႏွစ္က စတင္တည္ေထာင္ၿပီး အာဆီယံ အတြင္း ေဒသငယ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အဖဲြ႔အစည္း ၃ခု အနက္ တစ္ခု အပါအဝင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘရူႏိုင္း တစ္ႏိုင္ငံလံုး၊ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွားႏွင္႔ ဖိလစ္ပိုင္ ၃ႏိုင္ငံ၏ အစိတ္အပိုင္း ပါဝင္ေၾကာင္း၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာ အျပန္အလွန္ ျဖည့္ဆည္းျခင္း၊ အရင္းအျမစ္ႏွင္႔ ေစ်းကြက္ အတူမွ်ေဝခံစားေရးျဖင္႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ နည္းပါးသည့္ ေဒသႏွင္႔ ပထဝီ အေနအထားအရ ဆက္စပ္ေနေသာ ေဒသမ်ား၏ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို တုိးျမွင္႔ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

   Webradio