• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

မေလးရွား လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပမည္

(GMT+08:00) 2018-04-09 14:31:49

ယခုလ ၇ရက္ေန႔က မေလးရွား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာဂ်စ္က လႊတ္ေတာ္ကို ဖ်က္သိမ္း သည္ဟု ေၾကညာေၾကာင္း၊ က်င္းပေတာ႔မည့္ ၁၄ႀကိမ္ေျမာက္ အေထြေထြ လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပဲြသည္ မေလးရွား သမိုင္းေၾကာင္းတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ အျပင္းထန္ဆံုး ေရြးေကာက္ပဲြ ျဖစ္ၿပီး မေလးရွား အတိုက္အခံ ပါတီမ်ား ညြန္႔ေပါင္းအဖဲြ႔ ျဖစ္သည့္ "ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္ ညြန္႔ေပါင္းအဖဲြ႔" အတြက္ ေရြးေကာက္ပဲြ အႏိုင္ရရွိရန္ အတြက္ ေနာက္ဆံုး အခြင္႔အလမ္း ျဖစ္ႏိုင္သလို အာဏာရ ပါတီမ်ား ညြန္႔ေပါင္းအဖဲြ႔ ျဖစ္သည့္ "အမ်ိဳးသား တပ္ဦး"အတြက္  လာမည့္ ၁၀ႏွစ္မွ ႏွစ္၂၀အတြင္း ဆက္လက္ အာဏာခ်ဳပ္ကိုင္ရန္ ေသာ႔ခ်က္က်ေသာ ေရြးေကာက္ပဲြ တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္ဟု အမ်ားက ယူဆၾကေၾကာင္း တရုတ္ သတင္းဌာနက ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

အကယ္၍ "ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္ ညြန္႔ေပါင္းအဖဲြ႔"ႏွင္႔ "အမ်ိဳးသား တပ္ဦး" အၾကားရွိ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈသည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း မာဟာသီယာႏွင္႔ လက္ရွိ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာဂ်စ္ အၾကားရွိ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုအႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ တကဲြတျပား ျဖစ္လာေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ "ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္ ညြန္႔ေပါင္းအဖဲြ႔"ႏွင္႔ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ၌ နာဂ်စ္ ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ိဳးသား တပ္ဦးသည္ အေရးမသာေတာ႔သည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနေသာ္လည္း ၄င္းအာဏာက်င္႔သံုးသည့္ ႏွစ္မ်ား အတြင္း စီးပြားေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင္႔ လူမႈေရး သင္႔ျမတ္သာယာမႈတြင္ ရရွိခဲ႔ေသာ ေအာင္ျမင္မႈႏွင္႔ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားသည္ ယခုအႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အႏိုင္ရရွိမရရွိႏိုင္ေရး အတြက္ ေသာ႔ခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း အကဲခတ္မ်ားက ယူဆၾကသည္။

 

   Webradio