• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

လန္ဆန္-မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးစနစ္ကို လူသိမ်ားလာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းမည္ဟု ကေမၻာဒီးယားဆို

(GMT+08:00) 2018-03-26 10:36:15

မၾကာခင္က "လန္ဆန္-မဲေခါင္ သီတင္းပတ္"လႈပ္ရွားမႈကို ကေမၻာဒီးယား ႏိုင္ငံ ဖႏြမ္းပင္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ကေမၻာဒီးယား ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင္႔ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ပရတ္ စိုကြန္က ကေမၻာဒီးယား ဆိုင္ရာ တရုတ္ မီဒီယာမ်ားႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ပိုမိုမ်ားျပားသည့္ ျပည္သူမ်ားက လန္ဆန္- မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စနစ္ကို သိရွိလာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္ဟု တရုတ္ သတင္းဌာနမွ သတင္းအရ သိရသည္။

ပရတ္စိုကြန္က လန္ဆန္-မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးသည္ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ေရး၊ ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ စီးပြား ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ေရအရင္းအျမစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရး ႏွင္႔ဆင္းရဲမႈ ေလွ်ာ႔ေပါ႔ေရး ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စသည့္ နယ္ပယ္မ်ားကို အဓိကထား ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း၊ လန္ဆန္-မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၏ အႏွစ္ သာရမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ျဖစ္ၿပီး မဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္း ေဒသရွိ ႏိုင္ငံမ်ား အၾကား ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကြာဟမႈ က်ဥ္းေျမာင္းေစရန္ႏွင္႔ အာဆီယံ အသိုက္အဝန္း တည္ေဆာက္ေရး ျဖစ္စဥ္ အရွိန္ျမွင္႔ရန္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လန္ဆန္-မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးမွ ရရွိေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားသည္ မဟာ မဲေခါင္ျမစ္ ေဒသငယ္၏ ဆက္တိုက္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသည္ဟု သိရသည္။

   Webradio