• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥေပဒျပင္ဆင္ေရးသည္ "တိုင္းျပည္၁ျပည္၊ စနစ္၂မ်ိဳး"အေပၚ အေရးပါသည္ဟု ေဟာင္ေကာင္ႏွင္႔ မာကာအို ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဆို

(GMT+08:00) 2018-03-13 12:31:37

၁၃ၾကိမ္ေျမက္တရုတ္ျပည္လံုးဆိုင္ရာျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ပထမ အၾကိမ္ အစည္းအေဝးတြင္ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးမူၾကမ္းကို အတည္ျပဳခဲ႔ေၾကာင္း၊ ယင္းႏွင္႔ပတ္သက္၍ ေဟာင္ေကာင္ႏွင္႔ မာကာအိုေဒသမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္  စီအာအိုင္သတင္းေထာက္၏ ေမျမန္းခ်က္မ်ားကို ေျဖၾကားရတြင္ ယခုအၾကိမ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းသည္ သိပၸံနည္းက်ျပီး တိက်မွန္ကန္မႈရွိကာ တရုတ္ျပည္ယံုၾကည္စိတ္ကို ေပၚလြင္လာေစေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု စီအာအိုင္သတင္းအရသိရပါသည္။

တရုတ္ျပည္လံုးဆိုင္ရာျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေဟာင္ေကာင္အထူး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသဥပေဒျပဳေရးအဖြဲ႔အမတ္မာဖုန္းကိုက ဥကၠ႒ရွီက်င္႔ဖိန္၏ ေခတ္သစ္တြင္တရုတ္ထူးျခားခ်က္ဝိေသသပါရွိေသာ ဆိုရွယ္လစ္အေတြးအေခၚကို ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲတြင္ ထည္႔တြင္းေရးသားျခင္းသည္ တရုတ္ျပည္၏ အနာဂတ္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုက္တက္ေရးရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ကို အေကာင္အတထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အတြက္ လက္ေတြ႔က်အဓိပၸါယ္ပါရွိေၾကာင္း၊ ဥပေႏွင္႔အညီ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ ၾကီးမားေသာ တိုးတက္မႈ ရရွိျပီဟုျပသထားေၾကာင္း၊ ေဟာင္ေကာင္ေဒသ၏ "တိုင္းျပည္၁ျပည္၊ စနစ္၂မ်ိဳး" ဘက္စံုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု သတင္းရရွိပါသည္။

   Webradio