• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင္႔ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏွင္႔ကေမၻာဒီးယားပုဂၢိဳလ္မ်ား သံုးသပ္

(GMT+08:00) 2018-03-13 12:16:31

     ျမန္မာႏုိင္ငံျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦးေက်ာ္စိုး လင္းက တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းႏွင္႔လိုက္ေလ်ာညီေထြၿပီး တံခါးဖြင္႔ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈတြန္းအားေပးေရးဘက္တြင္ ေအာင္ျမင္ေသာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားစြာရွိေၾကာင္း၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းသည္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ တရုတ္အစုိးရႏွင္႔ ျပည္သူ မ်ား ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းကုိ အေျခခံၿပီး ျပဳလုပ္ေသာ ႀကိဳးပမ္းမႈသစ္ျဖစ္သကဲ႔သို႔ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးတြင္ အေရးႀကီးေျခလွမ္းတစ္လွမ္းျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အခန္းက႑သစ္ကုိ ဖြင္႔လွစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယူဆသည္။

ကေမၻာဒီးယားမဟာဗ်ဴဟာသုေတသနဌာနမွ ဒုတိယဥကၠ႒က တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးသည္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ဦးေဆာင္မႈ ခုိင္မာေစရန္၊ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈကို ပိုမိုနက္ရႈိင္းေစရန္ အက်ိဳးရွိေၾကာင္းေျပာၾကားသည္ဟုဆင္ဟြာသတင္းအရ သိရသည္။

   Webradio