• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

မေလးရွား၏ စမတ္ၿမိဳ႕ေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးကို တရုတ္ ကူညီပံ႔ပိုး

(GMT+08:00) 2018-02-26 14:55:48

မၾကာခင္က မေလးရွား ႏိုင္ငံ ဒီဂ်စ္တယ္ စီးပြားေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ လုပ္ငန္းဌာနႏွင္႔ ကြာလာလန္ပူျမဴနီစီပယ္တို႔က ၿမိဳ႕ျပကို ပိုမိုစနစ္က်လာေအာင္ႏွင္႔ ေနထိုင္မႈကို ပိုမို အဆင္ေျပေစရန္ အတြက္ တရုတ္ျပည္မွ Aliyun ET ၿမိဳ႕ျပဦးေႏွာက္ႀကီးဟု နာမည္ ေပးထားေသာ A.Iနည္းပညာကို ေခၚယူတင္သြင္းၿပီး ၄င္းနည္းပညာကို လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး စီမံခန္႔ခဲြမႈ၊ ၿမိဳ႕ျပတည္ေဆာက္ေရးႏွင္႔ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေရး စသည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ဘက္စံု အသံုးျပဳမည္ဟု ေၾကညာေၾကာင္း တရုတ္ ျပည္သူ႔ေန႔စဥ္ သတင္းစာတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

Aliyun ET ၿမိဳ႕ျပဦးေႏွာက္ႀကီးသည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကမၻာေပၚ၌ အတိုင္းအတာ အႀကီးမားဆံုး အမ်ားျပည္သူ႔ A.I စနစ္ ျဖစ္ၿပီး တစ္ၿမိဳ႕လံုးကို ဘက္ေပါင္းစံုမွ မ်က္ေျခမျပတ္ အကဲျဖတ္ သံုးသပ္ေလ႔လာၿပီး အမ်ားျပည္သူ႔ အရင္းအျမစ္မ်ား အေပၚ ထိန္းညွိမႈႏွင္႔ စီစဥ္မႈကို အလိုအေလ်ာက္ ေဆာင္ရြက္ကာ ၿမိဳ႕ျပလည္ပတ္မႈတြင္ မွားယြင္းမႈမ်ားကို ျပင္ဆင္ေပးႏိုင္ၿပီး အနာဂတ္ ၿမိဳ႕ျပ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား၏ အေရးႀကီး အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရာရွိေၾကာင္း သိရသည္။

မေလးရွား ျပည္ေထာင္စု တိုက္ရိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဒသ ဝန္ႀကီး အာေဒနန္က ကြာလာလန္ပူၿမိဳ႕တြင္ လူဦးေရ ၁သန္း၈သိန္းခန္႔ရွိၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အေရအတြက္မွာ ၄သန္း၈သိန္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း၊ တစ္နည္းအားျဖင္႔ ေျပာရလွ်င္ လူတစ္ဦးခ်င္း ပ်မ္းမွ် ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ပိုင္ဆိုင္မႈ ပမာဏမွာ ၃စီးရွိေၾကာင္း၊ ထုိ႔အျပင္၊ အျခားေဒသမ်ားႏွင္႔ ျပည္ပမွ ခရီးသည္ အေျမာက္အျမားရွိျခင္းေၾကာင္႔ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ အေျခအေန အလြန္ ဆိုးရြားေၾကာင္း၊ Aliyun A.Iနည္းပညာကို ေခၚယူတင္သြင္းျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဒီဂ်စ္တယ္ နည္းပညာျဖင္႔ ယင္းျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းနည္းပညာ ေခၚယူတင္သြင္းေရး လက္မွတ္ေရးထိုးခ်ဳပ္ဆိုပဲြတြင္ ေျပာၾကားသည္ဟု သိရသည္။

   Webradio