• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

" ႏွစ္သစ္ကူး ေႏြဦးပြဲေတာ္"

(GMT+08:00) 2018-02-17 16:15:45

ေဆာင္းေႏွာင္းအကုန္  ဆီးႏွင္းၿပံဳေရြ႕

ေနျခည္ေငြ႕ေၾကာင့္  ေသြ႕ေျခာက္ရြက္လႊာ

ေလမွာ၀င့္ဆဲ  ရိုးတံက်ဲႏွင့္

ေလရူးေသာ့ေဗြ  ေရာက္ျပန္ေလေပါ့

ေႏြဦးခ်ိန္ခါ  သာသာယာ။   

ဒီခ်ိန္ခါႏွင့္ တိုက္ဆိုင္တြက္ရည္

ရက္လစီက  တစ္ႏွစ္ျပည့္လမို႕

ရိုးရာကိုပံုေဖာ္ တူေပ်ာ္ဆင္ႏႊဲ

ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲမွ် ေၿဗာက္အိုးသံညံ

ကာရန္စာစပ္ အိမ္တိုင္းကပ္ေပါ့

နီေရာင္လႊမ္းက် ေႏြဦးလ။   

ေျပာင္းစႏွစ္ကူး  ေႏြဦးပြဲကား

မွတ္သားတစ္သြယ္  ခ်စ္ၾကည္ႏြယ္သည့္

မိသားဆံုပြဲ  မိတ္စံုႏႊဲၾက

ဆုေတာင္းၾကႏွင့္ ခ်စ္စရာ့အသြင္

ျပည့္လွ်မ္းလြန္သည္

ႏွစ္သစ္ေႏြဦး တစ္မူထူး၏။  

ႏွစ္သစ္ ေႏြဦးပြဲေတာ္

လွမ္းလာေနာ္ ဖိတ္ေခၚရဲ႕

ေဖာ္တစ္သင္းႏွင့္ မိတ္ေပါင္းစံုစြာ

ႏွစ္သစ္မွာ  ကံလာဘ္ပြင့္ေစဖို႕

ေတာင္းဆုဆို စိတ္ရည္မွန္းတယ္

ေအာင္ပန္းဆြတ္ေခၽြ  ရႏိုင္ေစ။  

                                        ေယာေလး (ပံုေတာင္ေျမ)

                                           ၂၃-၁-၂၀၁၈

   Webradio